Loading...

Процедура за издаване на патент в България

Актуално към 26.03.2021 г.

Пълната процедура за издаване на патент в България е регламентирана в Закона за патентите и регистрацията на полезни модели и в Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти. Основните стъпки, които са необходими за издаване на патент у нас са следните:

Цифра едно Подготовка на необходимите документи

За да получите патент, трябва да подготвите заявка за патент за изобретение, която да подадете в Патентното ведомство.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Всеки заявител, който има постоянен адрес или седалище в Република България или друга държава членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, може да подаде заявка за патент в Патентното ведомство лично, чрез адвокат или чрез местен представител по индустриална собственост. Заявител, който не е установен в Република България, е длъжен да подаде заявка за патент в Патентното ведомство чрез адвокат или местен представител по индустриална собственост. Списък на представителите по индустриална собственост е приложен тук. Когато заявителите са няколко и единият от тях е българско физическо или юридическо лице, упълномощаването на представител не е задължително. В този случай задължително се посочва адрес за кореспонденция в Република България.

Заявката трябва да се отнася само за едно изобретение или за група изобретения, които са свързани така, че образуват един общ изобретателски замисъл. Когато заявката се отнася за група изобретения, изискването за единство е изпълнено, ако съществува техническа връзка между тези изобретения, отнасяща се до една или повече от еднаквите или подобните специфични технически характеристики

Заявката трябва да съдържа следните документи:

 • заявление за патент с наименование на изобретението, за което се иска издаване на патент, както и с идентификационните данни на заявителя на български език – образец на заявлението може да откриете тук.
 • описание на изобретението, разкриващо най-малко неговата същност (в три екземпляра);
 • декларация за действителните изобретатели, която се прилага, когато заявителят е различен от изобретателя;
 • декларация за лицензионна готовност, която се прилага при подаването на заявка за патент, ако заявителят е готов да предостави лицензия;
 • Пълномощно,когато заявката се подава чрез адвокат или представител по индустриална собственост;
 • декларация за организация на бюджетна издръжка, когато заявителят е такава организация;
 • една или повече претенции (в три екземпляра) – патентната претенция определя предмета, за който се иска закрила. Тя трябва да е формулирана в едно изречение точно и ясно и да съответства на описанието на изобретението;
 • чертежи,ако са необходими за поясняване на изобретението (в три екземпляра);
 • реферат(в три екземпляра, до 150 думи) – съдържа наименованието на изобретението, изложение, в което се посочва техническата област, към която се отнася изобретението и в което се разкрива същността на изобретението – какъв технически проблем решава, по какъв начин и какво е специфичното приложение на изобретението;
 • декларация и приоритетно свидетелство, когато се претендира приоритет;
 • платена такса за заявяване;
 • платена такса за проверка на формалните изисквания;
 • платена такса за предварителна експертиза и допустимост;
 • платена такса за претенции и за претендираните приоритети;
 • декларация за микро- и малко предприятие по Закона за малките и средни предприятия, когато заявителят е такова предприятие (тук можете да намерите образец на декларацията и указания как да я попълните);
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Ако сте МСП и кандидатствате за патент, ползвате 50% отстъпка при заплащане на някои от таксите.

Такса

Повече информация за таксите за издаване на патент можете да намерите тук.

Важно е да знаете
Важно е да знаете Документите на заявката се представят на български език. Ако подадете описанието, претенциите, чертежите и реферата на друг език, датата на подаване се запазва, ако в тримесечен срок от тази дата те бъдат представени на български език. Този срок не може да се продължава. Всички необходими документи за подаване на заявка за патент на изобретение можете да намерите тук. Подробна информация за начина, по който трябва да подготвите необходимите документи за заявка за патент е публикувана в Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти. На интернет страницата на Патентното ведомство е качен документ Указания за попълване на заявка за издаване на патенти и за оформяне на описанието за изобретение.
Втора дейност Подаване на заявката

Заявката се подава в Патентното ведомство директно в Патентното ведомство на специално обособена за това регистратура, чрез лицензиран пощенски оператор, чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле, по електронен път на електронния адрес за кореспонденция на Патентното ведомство и чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Когато заявката се подава по електронен път се прилагат сканираните изображения на посочените документи. Когато заявката е подадена чрез електронна поща или чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие, оригиналът на заявката се предоставя на Патентното ведомство в едномесечен срок. В този случай за дата на заявяване се счита датата на получаване на заявката на електронната поща. За подаване чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство се изисква подписване на заявката с квалифициран електронен подпис.

Повече информация за подаването на заявката чрез електронния портал за административни услуги на Патентното ведомство може да откриете тук.

Ако заявката отговаря на минималните изисквания за установяване на датата на подаване, т.е. заявлението е с идентификационните данни на заявителя и описание, разкриващо най-малко същността на изобретението, писмено ще получите входящ номер и установена дата на подаване. В случай, че не е налице някоя от предвидените предпоставки, на заявителя се изпраща съобщение, че заявката се счита за неподадена. Когато заявката е подадена по факса или по електронен път и отговаря на изискванията за датиране, а оригиналът се получи в Патентното ведомство след едномесечния срок, за дата на подаване се счита датата на получаване на оригиналните документи във ведомството.

Трета дейност Проверка за наличие на квалифицирана информация

Един месец след датата на подаване на заявката, когато заявител е български гражданин с постоянен адрес в Република България или юридическо лице със седалище в Република България, се прави проверка на заявката за наличие на класифицирана информация. Това е информация, която представлява държавна или служебна тайна. Ако се установи наличие на такава информация, заявката се изпраща към компетентните органи, които в срок от 3 месеца определят нивото й на класификация.

Четвърта дейност Проверка на формалните изисквания

В едномесечен срок от проверката за наличие на класифицирана информация се извършва проверка дали заявлението отговаря на всички изисквания, описани в Стъпка 1. Ако бъдат установени неточности в документите или не са платени таксите за заявяване, Патентното ведомство предоставя тримесечен срок за отстраняване на пропуските.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Кореспонденцията във връзка с производствата пред Патентното ведомство се води на адрес в Република България, на електронен адрес или чрез портала за електронни услуги на Патентното ведомство, ако това е възможно. При промяна на посочения адрес страната по производството уведомява Патентното ведомство в 7-дневен срок от настъпването на промяната.

Когато е претендиран приоритет, след като изтекат три месеца от датата на подаване на заявката (срок за доказване на претенцията за приоритет и за заплащане на съответната държавна такса), се прави проверка за изпълнение на изискванията за приоритет на заявката. Ако се констатират несъответствия, заявителят има 1 месец да ги отстрани или искането за приоритет няма да бъде уважено.

Пета дейност Класиране по международната патента класификация

Международната патентна класификация дава възможност на изобретателите и на органите, които предоставят защита на индустриалната собственост, да проследяват развитието на техниката и доколко конкретно изобретение отговаря на критерия „новост“ спрямо вече съществуващите изобретения. Класификацията разделя технологиите в осем секции и приблизително 70 000 подразделения. Информацията е налична на английски и френски език, но има публикации, които са достъпни и на други езици.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Още преди да решите дали да патентовате или не, можете да направите справка чрез Международната патентна класификация, за да разберете доколко вашето изобретение е патентоспособно в сравнение с вече съществуващи изобретения в същата приложна област.

Шеста дейност Проучване на същността на изобретението

В тримесечен срок след проверката на формалните изисквания се осъществява проверка на съответствието на претенциите с описанието на изобретението. Преценява се дали изобретението е достатъчно ясно и пълно разкрито, така че да решава поставения проблем и специалист в областта да може да го осъществи. Ако се открият несъответствия, заявителят има 3 месеца да ги отстрани. Проверява се рефератът и дали заявката не съдържа недопустими изрази (чл. 14 от Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти).

Седма дейност Проверка за единство на заявката

В срока за проверка на същността на изобретението се извършва и проверка за единството на заявката. При подаването на заявка за патент трябва да бъде спазено правилото на единство на изобретението – дали заявката се отнася само до едно изобретение или до група от изобретения, които са свързани и образуват една обща изобретателска концепция. Когато заявлението се отнася до група изобретения, между които съществува техническа връзка (една или повече идентични технически характеристики), изискването за единство се счита за изпълнено. Ако се установи, че не е спазено изискването за единство на изобретението, заявителят се уведомява за претенциите, които нарушават единството и се поканва да раздели заявката (в 3-месечен срок) и да представи преработено описание на изобретението в съответствие с намиращите се в единство претенции. Ако в този срок заявителят подаде самостоятелни заявки за отделените части, за дата на подаване, съответно приоритет на тези заявки се счита датата на подаване, съответно приоритета на първоначално подадената заявка. Ако заявителят не отговори в този срок, възрази неоснователно или не отстрани недостатъците, се взема решение за прекратяване на производството.

Осма дейност Проверка за допустимост на правната закрила

Тази проверка потвърждава, че патентната заявка е свързана с изобретението и че изобретението не е изключено от патентоспособността. Повече за патентоспособността на изобретенията можете да откриете тук.

Девета дейност Уточняване на приоритета

За уточняване на приоритета се проверява дали заявката е подадена в 12-месечен срок от датата на подаване на най-ранната заявка, от която се претендира за приоритет и дали по-рано подадени заявки (напр. за европейски или международен патент) не са получили приоритет.

цифра десет Публикация на заявката

За заявката, по която е заплатенa таксaтa за проучване и експертиза и такса за публикация за заявката в установения от закона срок, след изтичане на 18-тия месец от датата на подаване, съответно от приоритета на първоначално подадената заявка в официалния бюлетин на Патентното ведомство се извършва публикация на заявката за патент.. По искане на заявителя, придружено с документ за платена такса, публикацията за заявката може да бъде извършена преди изтичането на този срок. Едновременно с публикацията за заявката Патентното ведомство осигурява достъп до описанието, претенциите и чертежите, приложени към нея чрез вписване в Държавния регистър на патентите.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

За същото изобретение, за което е подадена заявка за патент, заявителят може да подаде и заявка за регистрация на полезен модел, като се позове на датата на подаване и на претендирания приоритет на заявката за патент, освен ако не става въпрос за биотехнологични изобретения, методи, химически съединения и тяхното използване или изобретения, чието търговско използване би нарушило обществения ред и добрите нрави. Това право може да бъде предявено до изтичането на два месеца от датата на получаване на решението по заявката за патент.

Възражения от трети лица Възражения от трети лица

След публикуването в бюлетина на Патентното ведомство, всяко лице има свободен достъп до описанието, претенциите и чертежите на изобретението. В рамките на 3 месеца след публикуването трети лица могат писмено да подават възражения, подкрепени с доказателства, относно патентоспособността на изобретението.

Проучване и експертиза за наличие на новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. Проучване и експертиза за наличие на новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост

Патентното ведомство проверява дали в световен мащаб има подобно изобретение, което е публикувано, разгласено или използвано преди датата на подаване на заявлението и съответно е част от състоянието на техниката. Издава се доклад за проучването, което е извършено, и съответното становище относно патентоспособността на изобретението.

Докладът, заявлението и писмените възраженията от всяко трето лице (ако има такива) се изпращат на заявителя не по-късно от 6 месеца от изтичането на срока за възражения от трети лица, освен в случаите, в които при проучването е намерена конфликтна заявка, когато докладът и становището се изпращат след публикацията ѝ. В рамките на 3 месеца от получаването на тези документи заявителят може да измени заявката и да коментира становището и възраженията.

Подробна информация за начина, по който се провежда проучването и експертизата, може да намерите в Глава 4 „Проучване и експертиза на заявките за патент“ от Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти.

Ако в резултат на проучването и експертизата се установи, че изобретението не е патентоспособно и заявителят не отговори в срока за отговор, не отстрани недостатъците или възрази неоснователно, се взема решение за отказ за издаване на патент.

Ако е установено, че заявеното изобретение е патентоспособно, но описанието и/или патентните претенции не отговарят на нормативните изисквания, експертът поканва заявителя да ги коригира в тримесечен срок. Ако в предоставения срок заявителят не направи необходимите корекции, не отговори или възрази неоснователно, експертът взема решение за прекратяване на производството по заявката.

Ако след проведената експертиза и кореспонденция със заявителя се установи, че изобретението е патентоспособно и са спазени останалите нормативни изискванията се изпраща писмено съобщение за заплащане на годишните такси и таксите за издаване и публикации на патент. Таксите се заплащат в тримесечен срок от получаване на съобщението, а ако заявителят не плати в посочения срок, таксите могат да бъдат заплатени допълнително в едномесечен срок в двоен размер.

Решение за издаване на патент се взема когато съответните годишни такси и таксите за издаване и публикации на патент са заплатени. Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се счита за оттеглена.
патентоспособно, от Патентното ведомство се издава решение за издаване или отказ на патент.
Такса Всички дължими такси по време на различните етапи на издаване на патент можете да намерите тук.
Издаване на патент Издаване на патент

Когато след проучването, експертизата и кореспонденцията със заявителя се установи, че изобретението е патентоспособно, от Патентното ведомство се издава решение за издаване на патент. В официалния бюлетин на Патентното ведомство се прави публикация за издаване на патент. В едномесечен срок от публикацията се издава патент и се публикуват описанието, претенциите и чертежите към патента.