Loading...

Помощи за МСП

Актуално към 26.03.2021 г.

Малките и средните предприятия играят решаваща роля за създаването на нови работни места и внедряването на иновативни решения. Ограниченият достъп до кредити и гаранции, до информация и нови технологии затруднява тяхната дейност. Ето защо, в определени хипотези (описани в Регламент (ЕС) № 651/2014) държавната помощ има за цел да спомогне за преодоляване на трудностите и насърчаване развитието на МСП.

Инвестиционни помощи за МСП

Инвестиционни помощи за МСП

Допустимите разходи включват една или всички от следните категории разходи:

  • разходи за инвестиции в материални и нематериални активи (които активи отговарят на изискванията, посочени в Регламент (ЕС) № 651/2014);
  • планираните разходи за заплати за работни места, пряко създадени от инвестиционния проект, изчислени за период от две години.

Необходимо условие е помощта да води до създаване на заетост, като пряка последица от инвестиционния проект.

Интензитетът [1] на помощта е до 20 % от допустимите разходи за малки предприятия и до 10 % от допустимите разходи за средни предприятия.

Помощи за консултантски услуги в полза на МСП

Помощи за консултантски услуги в полза на МСП

Консултантските услуги следва да бъдат предоставени от външни консултанти. Съответните услуги не са постоянна или периодична дейност, нито са свързани с обичайните оперативни разходи на предприятието, като например рутинните услуги за данъчни консултации, редовни юридически консултации или реклама.

Интензитетът на помощта е до 50 % от допустимите разходи.

Помощи за участие на МСП за панаири

Помощи за участие на МСП за панаири

Допустимите разходи включват разходите за наемане, подреждане и обслужване на щанда на предприятието при участието му, в който и да е панаир или в което и да е изложение.

Интензитетът на помощта е до 50 % от допустимите разходи.

Помощи за МСП

Помощи за МСП за разходи за сътрудничество, свързани с проекти по линия на „Европейското териториално сътрудничество“

Допустимите разходи включват:

  • разходи за организационно сътрудничество, включително разходи за персонал и офиси, доколкото те са свързани с проекта за сътрудничество;
  • разходи за консултантски и помощни услуги, свързани със сътрудничество и предоставени от външни консултанти и доставчици на услуги;
  • разходи за пътуване, разходи за оборудване и инвестиции, пряко свързани с проекта и амортизация на инструменти и оборудване, използвани пряко за проекта.

Интензитетът на помощта е до 50 % от допустимите разходи.


[1] “Интензитет на помощта” означава размерът на помощта, изразен като процент от приемливите разходи. За изчисляване на интензитета на помощта всички използвани данни се вземат преди приспадане на данъци и други такси.