Loading...

Предоставяне и възстановяване на държавни/минимална помощи

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява предоставянето на държавна/минимална помощ?

Предоставяне на държавна/минимална помощ – извършва с акт за предоставяне, издаден от администратор (например Решение/Заповед на ръководителя на управляващия орган на оперативна програма или предоставяне на помощ от бенефициент (публичен орган на безвъзмездна финансова помощ на трети страни – предприятия [1]).

Разпределение на функции по предоставяне и възстановяване на държавни помощи

Предоставяне на помощ Възстановяване на помощ
Създава насоки за съвместимост на помощта и оценява конкретни случаи

Разпорежда възстановяване на неправомерна и несъвместима помощ или съответно на неправилно използвана държавна помощ.

ЕК не издава разпореждания за възстановяване на помощ „de minimis“.

Държава-членка Нотифицира/оценява мерки и осигурява прилагане на правилата за държавни помощи.

Изпълнява разпореждането на ЕК за възстановяване на несъвместима и неправомерна помощ.

Администраторът на помощ издава акт за установяване на публично вземане по реда на АПК когато:

  • с решението на ЕК за възстановяване не са индивидуализирани получателите на помощ и размерът на помощта, която трябва да се възстанови;
  • възстановяване на помощ “de minimis”;

Вземането се събира от НАП по реда на ДОПК.

Администратор на помощта Предоставя или управлява, включително разработва, държавна помощ или минимална помощ. Когато с решението на ЕК за възстановяване не са индивидуализирани получателите на помощ, Администраторът на помощ е длъжен да установи лицата, получатели на неправомерната помощ, и размера на получената от всяко лице помощ.
Съдилища на ЕС Преценяват правомерността на решенията на ЕК.
Национални съдилища Преценяват законосъобразността на националните решения. Разглеждат жалби срещу актовете за възстановяване на помощта.
Получатели

Следва да се убедят, че помощта е законосъобразна.

Разходват я целево.

Възстановяват получена неправомерна и несъвместима помощ.

Могат да обжалват акта за възстановяване на помощта по реда на АПК.

Конкуренти Всяко заинтересовано лице може да оспори акт за предоставяне на държавна помощ или минимална помощ, когато се засягат интереси, свързани с осъществяваната от него дейност по реда на Административно процесуалния кодекс. Могат да подадат жалба до ЕК.

Какво представлява възстановяването на неправомерна [2] и несъвместима държавна помощ?

Възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ представлява изпълнението на комплекс от мерки с цел получателят на помощ да върне полученото обратно съобразно определени условия, така че да се установи съществувалото положение на пазара преди предоставянето на помощта, все едно същата не е била предоставяна.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Неправомерна и несъвместима държавна помощ се възстановява с лихва от датата, на която помощта е предоставена, до датата на пълното й възстановяване.

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно нормативната уредба можете да откриете в Закона за държавни помощи и Правилника за прилагането му

Информация относно Европейската нормативна уредба, свързани с държавната помощ, можете да откриете на страницата на:

  • Европейска Комисия
Повече информация
Повече информация

Повече информация за държавните помощи в областта на земеделието можете да откриете на страниците на:


[1] Предприятие по смисъла на правилата за държавните помощи може да бъде всякакъв субект, дори и такъв, който по принцип не извършва икономическа и стопанска дейност. Достатъчно е дейността, за която се предоставя финансиране, да може да се осъществява възмездно.

[2] Неправомерно получена минимална помощ” е минимална помощ, предоставена в нарушение на регламент за минимална помощ или акт на националното законодателство.