Loading...

Програма “COSME”

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява програмата?

COSME е програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и МСП. Тя има хоризонт до 2020 г. Към настоящия момент програмният период е изтекъл. Финансиране на мерките, залегнали като приоритети на Програмата, обаче са заложени и в бюджетната рамка на Съюза за периода 2021 – 2027 г.

Каква е основната цел на програмата?

COSME е програма за изпълнение на Законодателния акт за малкия бизнес (Small Business Act), който отразява политическата воля на Комисията да признае централната роля на МСП в икономиката на ЕС. Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП (EASME) управлява COSME от името на ЕК.

COSME осигурява подкрепа за МСП в следните области:

  • подобряване на достъпа до финансиране;
  • подобряване на достъпа до пазари в световен мащаб;
  • развиване на среда, която стимулира конкурентоспособността;
  • насърчаване на предприемачеството.

Посредством програмата ЕС осигурява заеми и капиталови инвестиции за МСП.

  • Чрез Механизма за гарантиране на заеми програмата предоставя гаранции и насрещни гаранции на финансовите институции (напр. на гаранционни дружества, банки, лизингови компании), така че те да могат да предоставят повече заеми и лизингово финансиране на МСП. Очакванията са COSME да даде възможност на 220 000 — 330 000 МСП да получат финансиране в общ размер от 14 до 21 млрд. евро.
  • Чрез Капиталовия механизъм за растеж, програмата предоставя рисков капитал на фондове за дялово участие, инвестиращи в МСП основно през етапите на разширяване и растеж. С механизма се предвижда да се окаже помощ на 360 — 560 предприятия за получаване на капиталови инвестиции с общ размер от 2,6 до 4 млрд. евро.

Чрез COSME се финансира мрежата Enterprise Europe, която се състои от над 600 бюра в повече от 50 държави и оказва подкрепа на МСП при намиране на партньори в сферата на бизнеса и технологиите, при запознаване със законодателството на ЕС и при получаване на достъп до финансиране от ЕС.

По какъв начин програмата осигурява подкрепа за МСП?

Една от основните цели на COSME е да осигури по-добър достъп до финансиране за МСП през различните етапи на техния жизнен цикъл. За да постигне тази цел, ЕС осигурява заеми и капиталови инвестиции за МСП. Посредством механизма за гарантиране на заеми програмата предоставя гаранции и насрещни гаранции на финансовите институции, така че те да могат да предоставят повече заеми и лизингово финансиране на МСП.

Какъв е размерът на бюджета на програмата?

Тя се осъществява в периода 2014-2020 г. и е с бюджет от 2,3 млрд. евро. Предвидено е, че COSME ще даде възможност на между 220 000 и 330 000 МСП да получат финансиране в общ размер 14 – 21 млрд. евро.

Чрез капиталовия механизъм за растеж програмата предоставя рисков капитал на фондове за дялово участие, инвестиращи в МСП основно през етапите на разширяване и растеж. Предвидено е, че през периода 2014-2020 г. с механизма ще се окаже помощ на между 360 и 560 предприятия за получаване на капиталови инвестиции с общ размер от 2,6 до 4 млрд. евро.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?

За всяка процедура (call for proposals) се определя различен срок за кандидатстване. Програмата е с краен срок 2020 г.

Как можете да кандидатствате по програмата?

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно кандидатстването по програма „COSME” можете да откриете в препратките към страницата на Европейската комисия:

Следва да се отбележи, че всяка една процедура има специфични цели и индикатори, които трябва да се постигнат, както и размери на безвъзмездната финансова помощ и брой проекти, които могат да се финансират. В обявата са посочени и допустимите кандидати, дейности и разходи, критерии за оценка, предвидена продължителност на проектите и други специфични условия.

Повече информация
Повече информация

За повече информация относно възможностите за финансиране през новия програмен период следете страниците на: