Loading...

Програма “Life”

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява програмата?

Програмата LIFE е единствената програма на европейско ниво, посветена изцяло на опазването на природата и на действия срещу климатичните изменения. Бюджетът ѝ за 2021-2027 г. е в размер на 5,4 млрд. евро. За екологични инициативи са заделени 3,5 млрд. евро, а за действия относно климата – 1,9 млрд. евро. Програмата е част от предложенията на Европейската комисия за Зеления пакт.

Програмата се управлява от EK, като отделни компоненти на програмата са делегирани на Изпълнителната агенция за МСП (EASME).

Всяко държавно или частно дружество в ЕС, може да се възползва от програмата LIFE като координатор или съвместен бенефициент. Всяка от подпрограмите има три приоритетни оси, по които МСП могат да кандидатстват.

За подпрограма „Околна среда“ това са:

  • Околна среда и ефективност на ресурсите;
  • Природа и биоразнообразие;
  • Управление на околната среда и информацията.

За подпрограма „Действия за климата“ това са:

  • Смекчаване на изменението на климата;
  • Адаптация към изменението на климата;
  • Управление на климата и информация.

Каква е основната цел на програмата?

Програмата LIFE е инструментът на ЕС за финансиране на действия за околната среда и климата

Основните характеристики на новата програма LIFE са:

  • По-силен акцент върху чистата енергия: Една от основните цели на новата програма LIFE е да стимулира инвестиции и да подкрепя дейности, насочени към енергийна ефективност, по-специално в европейските региони, изоставащи в прехода към чиста енергия;
  • По-силен акцент върху природата и биоразнообразието: Новата програма LIFE ще подпомага проекти, които насърчават най-добрите практики във връзка с природата и биоразнообразието, както и нови, специални „стратегически проекти за опазване на природата“ за всички държави членки по отношение на подпомагането на интегрирането на целите на политиките в областта на природата и биоразнообразието в други политики и програми за финансиране, като например селско стопанство и развитие на селските райони, осигурявайки по-последователен подход в различните сектори;
  • Непрестанна подкрепа за кръговата икономика и смекчаването на последиците от изменението на климата: Новата програма ще продължи да подкрепя важни цели на политиките на ЕС като прехода към кръгова икономика, опазването и подобряването на качеството на въздуха и водата в ЕС, прилагането на рамката на политиката в областта на енергията и климата до 2030 г. и изпълнението на ангажиментите на Съюза по Парижкото споразумение относно изменението на климата;

Опростен и по-гъвкав подход: Новата програма е разработена така, че да бъде по-проста, по-гъвкава и да улеснява по-широк географски достъп. Тя ще се насочи към разработване и прилагане на иновационни начини за реакция на свързаните с околната среда и климата предизвикателства. Тя ще гарантира също така достатъчна гъвкавост за справяне с новите и важни приоритети, които се появяват през целия срок на действие на програмата.

Какъв е размерът на бюджета на програмата?

Програмата е с бюджет от 5,4 млрд. eвро.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?

В поканата за всяка една отделна процедура (call for proposals) e посочен конкретен срок за кандидатстване.

Как можете да кандидатствате по програмата?

Покани за представяне на предложения са достъпни на страницата на ЕК.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за програма “Life” можете да откриете на страницата на: