Loading...

Програма морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Актуално към 26.03.2021 г.

Програмният период за изпълнение на тази програмата е изтекъл. В ход е подготовката на новата програма за периода 2021 – 2027 г.

Какво представлява Програмата за морско дело и рибарство?

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. е съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и националния бюджет. ЕФМДР е структуриран около четири основни стълба:

  • интелигентен, “зелен” риболов – намаляване на изхвърлянията на нежелания улов, риболов, щадящ морската околна среда, добавена стойност чрез иновации и устойчивост на външни фактори;
  • интелигентна, “зелена” аквакултура – икономически устойчив и конкурентоспособен бизнес;
  • устойчиво развитие на рибарските райони – намаляване на упадъка в зависимите от рибарството райони;
  • интегрирана морска политика – посредством споделено и директно управление, постигане на морско наблюдение, споделяне на данни, управление на крайбрежните зони.

Програмата е насочена към постигане на целите на реформираната Обща рибарска политика на ЕС, като подходящи за бизнеса са следните приоритети:

  • Приоритет 1: Устойчиво развитие на рибарството

Общият бюджет по този приоритет е 25 514 500 евро (49 902 025 лева), като в подкрепа на бизнеса са предвидени 20 719 500 евро (40 523 820 лева). Основните направления на Приоритет 1 са:

– диверсификация и нови форми на доход;

– добавена стойност към продуктите и нежелания улов;

– здраве и безопасност на борда;

– рибарски пристанища – без изграждане на нови борси;

– окончателно преустановяване на риболовна дейност;

– мерки, свързани с подобряване на морската околна среда и намаляване на вредното въздействие на риболова.

  • Приоритет 2: Устойчиво развитие на аквакултурите

Целият бюджет в размер на 36 215 000 евро (70 830 384 лева) се предоставя на бизнеса за инвестиции в аквакултурата. Основните направления на Приоритет 2 са:

– изграждане на нови и модернизация на съществуващи стопанства, включително рециркулационни системи;

– нови стопанства за устойчиви аквакултури;

– биологични аквакултури;

– преминаване към биологични аквакултури;

– иновации.

  • Приоритет 5: Мерки, свързани с предлагането на пазара и преработването

За преработвателния сектор е предвидено общо финансиране по програмата в размер на 12 017 000 евро (23 503 209 лева):

– планове за производство и предлагане на пазара – организации на производителите;

– мерки за предлагане на пазара – национални и регионални кампании, пазарни проучвания;

– преработване на продуктите от риболов и аквакултури;

– въвеждане на нови продукти и процеси;

– енергийна ефективност;

– подобряване условията на труд.

Повече информация
Повече информация

Можете да направите справка за всяка отворена процедура за кандидатстване, включително условията за кандидатстване и изпълнение на проекти, на интернет страницата на:

Индикативна годишна програма за 2019 г. може да разгледате на интернет страницата на:

Какви са начините за кандидатстване за получаване на БФП?

  • За да създадете и подадете проектно предложени по конкретна процедура, е необходимо да се регистрирате в системата на ИСУН;
  • Системата е интерактивна и лесна за работа. В случай че срещате някакви затруднения при подаване на проектно предложение, можете да се запознаете с ръководството за работа със системата, публикувано, за да насочва и улеснява потребителите.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?

Може да кандидатствате за средства по програмата в зависимост от крайния срок за подаване на проектни предложения за всяка една процедура до приключване на оперативната програма през 2020 година.

Какви са изискванията за допустимост на разходи?

Бенефициентите следва да се съобразяват с правилата за допустимост на разходите, разписани в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Постановление № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

Оценката на проектните предложения преминава през два етапа, както следва:

Първи етап Етап 1

Оценка на административното съответствие и допустимостта – тази оценка отговаря например на следните въпроси: представени ли са всички изискуеми документи; правилно подадено ли е проектното предложение; има ли съответствие със специфичните критерии за допустимост, посочени в Условията за кандидатстване и други.

Оценката на този етап включва и проверка и оценка на реалистичността, ефективността и допустимостта на всички предвидени дейности и разходи (включени ли са в проектното предложение недопустими дейности, недопустими и/или нереалистични разходи, дублиране на заложени дейности и/или разходи).

Втори етап Етап 2

Техническа и финансова оценка. Техническата и финансовата оценка се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административното съответствие и допустимостта. На този етап се оценява технически капацитет на участниците, екологичен ефект от проекта; съответствие с поставени индикатори и приоритети на процедурата, партньорства и други.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за Програмата можете да откриете на интернет страницата на: