Loading...

Програма “Творческа Европа”

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява програмата?

Творческа Европа е рамковата програма на ЕK в периода 2021-2027 г. за подкрепа на културния и аудиовизуалния сектор. Тя подпомага проекти в областите култура, кино, телевизия, музика, литература, изпълнителските изкуства и наследството. Тези области се оценяват като важни източници на трудова заетост и икономически растеж. Благодарение на увеличения си с 50% бюджет в сравнение с този на предходната програма (2014—2020 г.) програмата „Творческа Европа“ ще инвестира в действия, които подсилват културното многообразие и отговарят на нуждите и предизвикателствата на секторите на културата и творчеството.

Каква е основната цел на програмата?

Основните цели на програмата са:

 • да опазва, развива и популяризира европейското културно и езиково многообразие и наследство;
 • да увеличи конкурентоспособността и икономическия потенциал на секторите на културата и творчеството, по-специално на аудио-визуалния сектор.

По-конкретно целите напрограмата са: да засили сътрудничеството в областта на изкуството и културата на европейско равнище; да подкрепи създаването на европейски творби; да подсили икономическото, социалното и външното измерение на секторите на културата и творчеството в Европа; да благоприятства иновациите и мобилността; да насърчи сътрудничеството в областта на иновациите, устойчивостта и конкурентоспособността; да насърчи междусекторните иновативни и съвместни действия както и разнообразната, независима и плуралистична медийна среда/медийна грамотност, като по този начин насърчава свободата на художествено изразяване, междукултурния диалог и социалното приобщаване.

Програмата е разделена в три основни направления:

 • направление култура (което обхваща всички сектори на културата и творчеството (с изключение на аудио-визуалния и филмовия сектор). Направлението включва:
  • Подкрепа за проекти за културно сътрудничество, мрежи от професионални организации платформи за популяризиране на европейски творци и творби, схема за индивидуална мобилност.
  • Cекторна подкрепа в сферата на музиката, книгите и издателската дейност, културното наследство и архитектурата, както и други сектори.
  • Възнаграждаване и насърчаване на високите постижения и творчеството, като например, наградите, за литература, музика, архитектура и културно наследство

Основните нови елементи на направлението „КУЛТУРА“ включват: По-силен акцент върху европейското транснационално творчество, разпространението на произведения и иновациите в секторите на културата и творчеството. По-лесен достъп до финансиране по линия на „Творческа Европа“ чрез по-високи проценти на съфинансиране. Индивидуализирана схема за мобилност за хората на изкуството и специалистите. Действия, насочени към специфичните за сектора нужди в сферата на музиката, литературата, архитектурата, културното наследство, дизайна, модата и културния туризъм.

 • направление медии (което обхваща аудио-визуалния и филмовия сектор). Направлението включва:
  • Hасърчаване на сътрудничеството включително на равнището на ЕС.
  • Hасърчаване на талантите, независимо от произхода им, и разширяване на участието и сътрудничеството между държавите.
  • Подкрепа за използването на новите технологии с цел пълно възползване от цифровата трансформация.
  • Hасърчаване на екологизирането на промишлеността и включване на обществени цели, като баланса между половете и многообразието.

Подкрепящите действия по направлението „МЕДИИ“ са разделени на четири тематични клъстера:

 • Съдържание: насърчаване на сътрудничеството и иновациите при създаването и продуцирането на висококачествени произведения.
 • Бизнес: насърчаване на бизнес иновациите, конкурентоспособността, възможностите за разрастване и талантите с цел укрепване на европейската промишленост спрямо конкурентите в световен план.
 • Публика: подобряване на достъпността и видимостта на произведенията за потенциалната им публика чрез канали за разпространение и инициативи за привличане на публика.
 • Политика: подкрепа за дискусиите относно политиката/ форумите за обмен, проучванията и докладите. Насърчаване на дейностите за повишаване на осведомеността.
 • направление междусекторно (което улеснява сътрудничеството между творческите сектори и обхваща сектора на новинарските медии). Подкрепящите действия по МЕЖДУСЕКТОРНОТО направление ще се съсредоточат върху:
  • Транснационално сътрудничество в областта на политиката: насърчаване на запознатостта с програмата и подкрепяне на прехвърлимостта на резултатите.
  • Лаборатории за творчески иновации: насърчаване на прилагането на новаторски подходи в секторите на културата и творчеството по отношение на създаването, достъпа, разпространението и популяризирането.
  • Новинарски медии: подкрепяне на медийната грамотност, качествената журналистика, както и свободата и плурализма на медиите.

Какъв е размерът на бюджета на програмата?

Програмата е с бюджет от 2, 44 млрд. eвро.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?

В поканата за всяка една отделна процедура (call for proposals) e посочен конкретен срок за кандидатстване.

Как можете да кандидатствате по програмата?

Покани за представяне на предложения са достъпни на страницата на Европейска Комисия.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за програма “Creative Europe” можете да откриете на страниците на: