Loading...

Промяна на инвестиционните намерения

Актуално към 26.03.2021 г.

Обща информация

При промяна на инвестиционните намерения, след издаване на разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект. чл. 154, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) описва кои отклонения от одобрения инвестиционен проект попадат в категорията „съществени“. Това са отклонения, които:

  1. нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план;
  2. нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или в територии с режим на превантивна устройствена защита;
  3. са несъвместими с предназначението на територията;
  4. нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания;
  5. променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията;
  6. нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл. 152, ал. 2;
  7. променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения;
  8. променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводи и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са всички отклонения извън изброените по-горе.

След издаване на разрешението за строеж, законодателят изрично е забранил изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на гореописаните съществени отклонения по първите четири точки, т.е. изменения по тях са недопустими и отклонения от забраната не се допускат.

След издаване на разрешението за строеж са допустими обаче изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на гореописаните съществени отклонения по последните четири точки при следните условия:
Първа процедура

Да е подадено искане на възложителя до главния архитект на общината (района), придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересованите лица [1], въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж;

Втора процедура

Измененията се допускат със заповед, издадена от главния архитект, за допълване на издаденото разрешение за строеж;

Трета процедура

Измененията следва да са одобрени (допуснати) от главния архитект на общината (района) преди реализирането им.

Срок

Измененията в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по т. 5 – 8 се одобряват (или одобрението им се отказва) в следните срокове:

  • 14 дневен срок при извършена оценка на съответствието като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта – за обекти от първа, втора и трета категория задължително, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя;
  • 1 месец при извършена оценка за съответствие с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация.

Заповедта за допълване на разрешението за строеж се издава едновременно с одобряване на измененията в инвестиционния проект. Повече информация относно издаването на заповедта може да видите на страницата на Административния регистър.


[1] Списъкът със заинтересовани лица е изброен в чл. 149, ал. 2 от ЗУТ.