Loading...

Регионална помощ

Актуално към 26.03.2021 г.

“Регионална помощ” е държавна помощ за насърчаване на икономическото развитие на региони в неравностойно положение в Европейския съюз, която може да бъде приета за съвместима на основание чл. 107, параграф 3, букви “а” и “в” от Договора за функционирането на Европейския съюз. Регионалните помощи могат да бъдат инвестиционни или оперативни.

Регионална инвестиционна помощ Регионална инвестиционна помощ

„Регионална инвестиционна помощ“ означава регионална помощ, предоставена за първоначална инвестиция [1] или първоначална инвестиция в полза на нова стопанска дейност [2] – т.е регионална инвестиционна помощ се предоставя на проекти за първоначални инвестиции. Допустими по тази помощ са:

  • разходи в материални и нематериални активи;
  • разходи за заплати, свързани със създаването на работни места в резултат от първоначална инвестиция, изчислени за период от две години; или
  • комбинация от разходите, при определени условия.

Инвестицията трябва да се поддържа в района минимум 3 години (за малки и средни предприятия).

Регионална оперативна помощ Регионална оперативна помощ

„Регионална оперативна помощ“ означава помощ за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, която не е свързана с първоначална инвестиция. Тук се включват разходи за персонал, материали, услуги, възложени на подизпълнители, комуникации, електроенергия, поддръжка, наем, управление и др., като не се включват амортизационните разходи и разходите за финансиране, ако те са включени в допустимите разходи при предоставянето на инвестиционната помощ. Допустими по тази помощ са:

  • допълнителните разходи за транспорт на стоки, които са произведени в региони, които отговарят на условията за оперативна помощ, и допълнителните разходи за транспорт на стоки, които подлежат на допълнителна преработка в тези региони (при условията, посочени в Регламент (ЕС) № 651/2014) или

допълнителните оперативни разходи, които не представляват разходи за транспорт, извършени в най-отдалечените региони като пряко следствие от едно или няколко от трайните неблагоприятни условия, посочени в член 349 от Договора (когато разходите отговарят на изискванията, посочени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014.


[1] Първоначална инвестиция е инвестиция, свързана с/със:

  • създаването на нов обект;
  • разширяването на съществуващ обект;
  • диверсифициране производствената гама на обекта с нови, допълнителни продукти;
  • основна промяна на цялостния производствен процес в съществуващ обект.

Не е първоначална инвестиция инвестицията в актив, който замества съществуващ актив

[2] „Първоначална инвестиция в полза на нова стопанска дейност“ означава:

  • инвестиция в материални и нематериални активи, свързана със създаването на нов стопански обект или с диверсификацията на дейността на стопанския обект, при условие че новата дейност не е същата или подобна на дейността, упражнявана от стопанския обект в миналото;
  • закупуване на активите на стопански обект, който е закрит или е щял да бъде закрит, ако не е бил закупен, и е закупен от инвеститор, който не е свързан с продавача, при условие че новата дейност, която трябва да се извършва с придобитите активи, не е същата или подобна на извършваната дейност в стопанския обект преди закупуването;