Loading...

Същност на научноизследователската и развойната дейност и ползи от нея

Актуално към 26.03.2021 г.

Обща информация

  • Научноизследователската и развойната дейност (НИРД) се отнася до дейностите, които бизнесът извършва, за да усъвършенства своите продукти и процеси или за да създава нови. В резултат на научноизследователската дейност се раждат иновациите, които са в основата на развитието на конкурентоспособност и подобряването на качеството на живот на хората.
  • Научноизследователската и развойната дейност е различна от оперативните дейности, които се извършват в една компания. Проучванията и/или разработките на нови услуги и продукти обикновено не се извършват с цел краткосрочна печалба. Компаниите, които инвестират в НИРД, са фокусирани върху печалбата и развитието си в дългосрочен план.
  • Най-ярките примери за резултати от научноизследователската и развойната дейност в наши дни са в областта на информационните технологии, но все повече компании от традиционни индустрии и сектори виждат дългосрочните ползи от инвестиции в научноизследователска и развойна дейност.

Пет причини да инвестирате в научноизследователска и развойна дейност

Непрекъснато усъвършенстване Непрекъснато усъвършенстване

Ако непрекъснато се стремите да усъвършенствате продуктите или услугите, които предлагате на своите клиенти, Вие ще притежавате конкурентно предимство на пазара, на който оперирате. Имате възможност да създадете изцяло нови продукти или услуги, които да Ви гарантират по-голяма пазарен дял.

Нови парични потоци и по-голяма печалба

Нови парични потоци и по-голяма печалба

Иновациите, които успеете да реализирате, могат да генерират нови парични потоци и по-голяма печалба.

Намаляване на оперативните разходи Намаляване на оперативните разходи

Ако чрез НИРД целите да оптимизирате конкретни бизнес процеси, повишаването на ефективността ще доведе до намаляване на конкретни оперативни разходи.

Привличане на инвеститори Привличане на инвеститори

По-лесно можете да привлечете инвеститори, които да стимулират ръста на компанията Ви.

Печалба от защитата на интелектуалната собственост

Печалба от защитата на интелектуалната собственост

Когато отговарят на изискванията на нормативната уредба, иновациите в резултат на научноизследователската и развойна дейност могат да бъдат продукти на интелектуалната собственост, които можете да защитите и от които можете да печелите в дългосрочен план под формата на лицензи.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Управлението на интелектуалната собственост е ключов елемент за подобряване конкурентоспособността на всяка компания. Правата на интелектуалната собственост са най-ценните активи, които можете да притежавате, но е важно да знаете, че се нуждаете от време, ресурси и определени знания, за да изберете и получите най-подходящата форма на защита. Вижте кои са различните форми на закрила на НИРД в бизнеса и програмите за финансиране на НИРД в бизнеса.

Повече информация
Повече информация Повече информация за същността на научноизследователската дейност, ползите от нея и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на: