Loading...

Счетоводна политика

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява счетоводната политика на предприятието?

Счетоводната политика представлява съвкупността от принципи, изходни предположения, концепции, правила, бази и процедури, които предприятието възприема при изготвянето на Годишния си финансов отчет. Счетоводната политика се определя от ръководителя на предприятието преди началото на съответния отчетен период и задължително се оповестява в Годишния отчет.

Повече информация относно изискванията към Годишния финансов отчет на предприятието можете да откриете тук.

На какво следва да се базира счетоводната политика на предприятието?

Предприятията в България, без значение от размера си, могат да базират счетоводната си политика както на Националните счетоводни стандарти (НСС), така и на Международните (МСС).

Изключения правят единствено компаниите, посочени в чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството, а именно: кредитни и финансови институции, доставчици на платежни услуги, застрахователи и презастрахователи, както и застрахователни холдинги и финансови холдинги със смесена дейност, начело на група; пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания; инвестиционни посредници; управляващи дружества и колективни инвестиционни схеми; лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и предприятия за колективно инвестиране; национални инвестиционни фондове; предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз; пазарни оператори; централни депозитари на ценни книжа; които задължително съставят финансовите си отчети на базата на Международните счетоводни стандарти (МСС).

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Предприятия, които към момента базират счетоводната си политика на база на който и да е от двата стандарта (НСС или МСС), могат еднократно да променят счетоводната си база, преминавайки към другия стандарт, освен ако това се изисква от закон. Изключение правят посочените по-горе предприятия по чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството, които задължително трябва да се придържат към МСС.

Какво се оповестява във финансовите отчети в допълнение към избраната счетоводна политика?

  • Оповестяване на базата за оценяване (избраният метод за записване на стойността на дълготрайните материални и нематериални активи във финансовите отчети): напр. дали се записват по историческата стойност, на която са придобити или се отчитат по тяхната преоценена стойност;
  • Документирано в приложението на отчета разяснение относно случаите, в които при прилагане на избрана счетоводна политика е дадено предимство на един счетоводен принцип пред друг;
  • Оповестяване на промяна в счетоводната политика и причините, довели до промяната;
  • Оповестяване в приложението на отчета на отклонение от счетоводните принципи и възприетата счетоводна политика, което е допустимо само в изключителни случаи.

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно изготвянето на счетоводна политика и свързаната нормативна уредба можете да откриете в Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти (НСС или МСС).