Loading...

Заявяване на услуги по електронен път

Прилагане на изключение от забрана за влизане в Република България, разпоредена със заповед на министъра на здравеопазването като временна противоепидемична мярка

288 Изготвяне на становища по класифициране на изделия и технологии с двойна употреба спрямо Приложение I на Регламент ЕО № 428/2009, Списъка на продуктите, свързани с отбраната, и Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол

293 Заверка и проверка на електронни технологични дневници

294 Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание

321 Издаване на разрешения за превоз на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката

507 Вписване на промяна в обстоятелствата в удостоверенията за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки

710 Издаване на разрешения за транзит на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката

1127 Издаване на удостоверения за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки

1593 Издаване на удостоверения за трансфер на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България от министъра на икономиката

1597 Издаване на удостоверения за внос на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България от министъра на икономиката

1826 Включване в база данни на кандидатите за участие в международни процедури и търгове на НАТО

1827 Удовлетворяване на реституционни претенции и удостоверяване наличието и/или липсата на реституционни претенции

2192 Издаване на световен код за идентифициране на производител на пътно превозно средство

2372 Издаване на удостоверения за извършени инвестиции за целите на разрешаване на пребиваване в страната

2803 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки