Loading...

Закон за държавния служител

С този закон се уреждат възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод
изпълнението на държавната служба, доколкото друго не е предвидено в специален закон

   Свалете файла

Споделете