Loading...

Обща информация

Общо намерени: 2

Oдобряване на гаранции на правни субекти, установени в България и контролирани от неасоциирана трета държава или от субект от неасоциирана трета държава, в съответствие с изискванията на чл. 9, т. 4 от Регламент (ЕС) 2021/697 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на Европейски фонд за отбрана и за отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1092

Съгласно разпоредбите на чл. 9 от Регламент 2021/697 получателите и подизпълнителите, участващи в подкрепеното от Фонда действие, трябва да са установени в ЕС или в асоциирана държава, и върху тях да не се упражнява контрол от неасоциирана трета държава или от субект от неасоциирана трета държава. Съгласно предвидената в чл. 9 ал. 4 от Регламента дерогация правен субект, който е установен в Съюза или в асоциирана държава и върху който се упражнява контрол от неасоциирана трета държава или от субект от неасоциирана трета държава, може да участва във финансирано по програмата действие само при условие, че същият предостави на Европейската комисия гаранции, одобрени от съответната държава, в която е установен субекта.

Прочети повече

Европейски фонд за отбрана

Европейският фонд за отбрана (EDF) е програма на ЕС, която има за цел да подкрепя инвестициите в съвместни научни изследвания и разработване на отбранителни продукти и технологии, като по този начин стимулира държавите членки да си сътрудничат и да инвест

Прочети повече