Loading...

Списък на дружествата в производство по несъстоятелност

Списък на дружествата от системата на Министерството на икономиката в производство по несъстоятелност.

На основание чл. 655, ал. 3 от Търговския закон, със Заповед № СД-06-14/09.05.2022 г. на министъра на правосъдието и Заповед № РД-16-306/25.05.2022 г. на министъра на икономиката и индустрията е одобрена Годишна програма на тематичните курсове за обучение на синдиците за 2022 г. Съгласно програмата, писмени заявки за участие в обучението ще се подават до министъра на правосъдието или упълномощено от него лице в 14-дневен срок от публикуването на точните дати на обучението на интернет-страницата на Министерство на правосъдието.

Свързани документи

Споделете