Loading...

Нормативни и други документи

Дейнoстта на Инспектората се осъществява в съответствие със следните нормативни и административни актове:

  1. Закон за администрацията
  2. Закон за държавния служител
  3. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  4. Административнопроцесуален кодекс
  5. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
  6. Устройствен правилник на Министерство на икономиката и индустрията
  7. Вътрешни правила за дейността на Инспектората на Министерство на икономиката и индустрията
  8. Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2021 – 2027 г.)
  9. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури
  10. Вътрешни правила за дейността на Инспектората по прилагането на Закона за противодействие на корупцията

Свързани документи

Споделете