Loading...

Присъединяване към водоснабдителните мрежи

Актуално към 26.03.2021 г.

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Информация за това кой може да се присъедини и кой може да предлага услугата;
 • Информация относно процедурата по присъединяване:
 • Подаване на писмено заявление от заявителя до оператора, за проучване на условията за присъединяване и предоставяне на изходни данни;
 • Издаване на виза за проектиране;
 • Изготвяне на инвестиционен проект;Съгласуване на инвестиционния проект за новото водно отклонение с оператора по водоснабдяване;
 • Сключването на договор за присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи.

Кой може да се присъедини и кой може да предложи услугата?

Към мрежата на водоснабдяването могат да се присъединяват собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на ползване върху имот.

Чл. 2 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи („Наредбата“) описва от кого се предлага услугата по водоснабдяване, а именно – това са търговски дружества с предмет на дейност водоснабдяване, канализация и/или пречистване на води, наричани за краткост “оператори”. Списък с операторите, предоставящи услугите ВиК, можете да намерите на страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Каква е процедурата по присъединяване към водоснабдителните мрежи?

Подаване на писмено заявление от заявителя до оператора, за проучване на условията за присъединяване и предоставяне на изходни данни Подаване на писмено заявление от заявителя до оператора, за проучване на условията за присъединяване и предоставяне на изходни данни

Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва въз основа на писмено заявление за получаване на изходни данни и условия за присъединяване, в случаите на:

 • изграждане на нов обект в имот, който не е водоснабден;
 • водоснабдяване на съществуващ обект в имот, който не е водоснабден;
 • промяна в параметрите на водоснабдяването на съществуващ обект в имот и/или изграждане на нов обект;
 • водоснабдяване на имот, в който не се предвижда реализиране на застрояване.

Заявлението се подава от лице, което е възложител по смисъла на чл. 161 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)1 или упълномощено от него лице:

Основната информация и документация, която следва да се посочи в заявлението или да се приложи към него съгласно чл.13, ал.3 от Наредбата, включва:

 • точен адрес и предназначение на водоснабдявания имот;
 • необходими водни количества и напор за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди;
 • срок за въвеждане на обекта в експлоатация – при новоизграждани обекти;
 • копие от документа за собственост на водоснабдявания имот или за учредено право на строеж в чужд имот;
 • точен идентификатор на имота съгласно данните от кадастралната карта и регистри;
 • разрешение за строеж на сградата;
 • копие (извадка) от действащия подробен устройствен план;
  • информация за сградите в имота и предназначението им;
  • копие от визата за проектиране на водоснабдявания имот в случаите, когато издаването й е задължително;
  • схема, план или проект, с които се обосновава и предлага местоположението на присъединяването на имота към водопроводното отклонение.

Въз основа на писменото заявление операторът извършва проучване за присъединяване и в 14-дневен срок предоставя на заявителя изходните данни и условията за присъединяване.

Предоставените от оператора изходни данни и условия за присъединяване към водоснабдителната мрежа важат в едногодишен срок от влизане в сила на визата в случая на чл. 140а ЗУТ, съответно от датата на получаване на становището – при пряко заявяване до оператора. След изтичането на този срок, изходните данни и условията за присъединяване подлежат на актуализиране, за което възложителят подава ново заявление.

Сключване на предварителен договор Издаване на виза за проектиране

Възложителят или упълномощено от него лице може да подаде заявление за издаване на виза за проектиране, в съответствие с чл. 140 и чл. 140а от ЗУТ.

Визата за проектиране се издава от главния архитект на общината, областния управител или министъра на регионалното развитие и благоустройство в зависимост от обекта, за който се иска издаването. За специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, виза за проектиране се издава от съответен министър или председател на държавна агенция (чл. 140, ал. 7 от ЗУТ).

Визата за проектиране се издава в едномесечен срок от постъпване на заявлението за нейното издаване.

На основание чл.140а от ЗУТ, може, заедно с подаването на заявление за виза за проектиране да бъде поискано да бъдат предоставени и изходните данни, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества, със съдържание съгласно чл. 140, ал. 4 от ЗУТ. В този случай към визата за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ се прилагат и предоставените от съответното експлоатационно дружество изходни данни и условия за присъединяване към мрежите.

Изготвяне на инвестиционен проект Изготвяне на инвестиционен проект

Инвестиционните проекти се изработват от проектанти въз основа на предоставените от оператора изходни данни и условия за присъединяване към водоснабдителната мрежа, и следва да отговарят на нормативните изисквания за проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на водопроводите.

Изработването на инвестиционния проект за водопроводното отклонение е за сметка на възложителя по чл. 161 ЗУТ1.

Съгласуване на инвестиционния проект за новото водно отклонение с оператора по водоснабдяване Съгласуване на инвестиционния проект за новото водно отклонение с оператора по водоснабдяване

Преди внасянето за съгласуване и одобряване от компетентния орган по реда на ЗУТ инвестиционният проект се предоставя на оператора заедно с инвестиционния проект на сградната В и К инсталация и/или мрежа, разположена в имота. Операторът сравнява инвестиционния проект за водопроводното отклонение с издаденото становище по чл. 13, ал. 6 от Наредбата и в 14-дневен срок от получаването на проекта уведомява заявителя за резултатите от проверката. При установяване на несъответствия с предоставените изходни данни или условия за присъединяване, операторът ги посочва и след преработване на проекта извършва повторна проверка.

Сключването на окончателен договор за предоставяне на услугите по водоснабдяване Сключването на договор за присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи

За сключване на договор за присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи се подава ново заявление по образец към съответния оператор.

След сключване на договора, операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване на разпоредбите.

Примерна информация за документация, съдържание и цени в процеса по присъединяване към водоснабдяването на Столична община можете да намерите на страницата на Софийска вода. Образец на договор можете да видите на страницата на ВиК ЕАД Бургас .

Моля имайте предвид, че тези документи може да се различават за отделните ВиК оператори и трябва да проверите за точните образци на интернет страницата или директно при съответния ВиК оператор на територията, на която оперира Вашия бизнес.

Срок

Времетраенето на процедурата по присъединяване е различно при различните оператори, но има етапи, за които е наличен нормативно определен срок:

 • Проучване за присъединяване – 14 дневен срок – чл. 13, ал.5 от Наредбата.
 • Договор за присъединяване се изготвя и предлага от оператора в 14-дневен срок, след като бъде поискан с писмено заявление от възложителя по чл. 161 ЗУТ1 или упълномощено от него лице, при условие че инвестиционният проект за застрояването в имота и за водопроводното отклонение за присъединяването му към водоснабдителната мрежа е одобрен по реда на ЗУТ – чл. 14в, ал.1 от Наредбата.

Такса

Цените за услугите по отделните фази на процедурата по присъединяване към водоснабдителната мрежа се определят от съответното водоснабдително дружество.

Повече информация
Повече информация

Повече информация можете да откриете на страницата на:

 • Електронните страници на всички ВиК оператори на територията на страната.

1 Съгласно чл.161, ал.1 от ЗУТ, възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството.

Споделете