Loading...

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представляват програмите?

България има на разположение 210,1 млн. евро за проекти след подписването на споразумение между Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и ЕС за Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм за периода 2014-2021 г.

През периода 2014-2021 г. Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкият финансов механизъм подкрепят проекти по следните пет приоритетни оси:

 • Иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност;
 • Социална интеграция, младежка заетост и намаляване на бедността;
 • Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика;
 • Култура, гражданско общество, добро управление и основни права и свободи;
 • Правосъдие и вътрешни работи.

Тези оси имат общо 23 различни подприоритетни оси, по които МСП могат да кандидатстват, съобразно дейността и интересите си.

Какви са основните цели на програмите?

По двата механизма има разнородни възможности за стимулиране на бизнеса на МСП, като например:

 • по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – напр. по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ се финансират дейности, насочени към ефективно използване на хидроенергийния потенциал; оползотворяване на геотермалната енергия за отопление или охлаждане, както и за промишлени цели; рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура; подобряване на енергийната ефективност в сгради; обучения по енергиен мениджмънт и други;
  • по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 – програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” има за цел да насърчи създаването на ценности и устойчиво развитие на бизнеса в България. Тя има за цел да стимулира и развива дългосрочното бизнес сътрудничество между Норвегия и България, което се основава на развитие на бизнеса и иновациите.

Какъв е бюджетът на програмите?

Програмите са с общ бюджет от 210,1 млн. евро.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмите?

Сроковете за кандидатстване са индивидуални за всяка една програма.

Как можете да кандидатствате по програмите?

 • Кандидатстването по Норвежкия финансов механизъм се извършва през електронен портал, който се открива за всяка една отделна процедура. МСП могат да следят за налични възможности за финансиране на интернет страницата на Норвежкия финансов механизъм. Приоритет имат проекти, които включват сътрудничество с норвежки партньор (МСП, научна/образователна институция или друго юридическо лице);
  • Кандидатстването за финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство се подчинява на различни изисквания по отделните програми, отнасящи се до местно развитие, енергия, култура и т.н. Повече информация за програмите може да намерите на българската интернет страницата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

По отношение и на двата финансови механизма, следва да се отбележи, че по отделните програми и процедури има специфични изисквания за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, критериите за оценяване и т.н.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за двата финансови механизма можете да откриете на интернет страниците на: