Loading...

Комуникация с клиентите. Изпращане на търговски съобщения

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво е потребител и какво е търговско дружество?

Търговското дружество е юридическо лице – обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Най-често използваните форми на търговски дружества са дружествата с ограничена отговорност (ООД) и акционерните дружества (АД). Законът допуска те да се притежават само от едно физическо или юридическо лице и тогава те са еднолични (ЕООД / ЕАД). Останалите уредени в ТЗ видове търговски дружества са Събирателно дружество (СД), Командитно дружество (КД) и Командитно дружество с акции (КДА). По смисъла на Търговския закон освен търговските дружества търговци са и едноличните търговци (ЕТ). Както търговските дружества, те също се вписват в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Дружествата се регулират от Търговския закон (повече информация вижте тук) и тъй като се считат за подготвени да осъществяват своята търговска дейност, изискванията към комуникацията и подписването на договори с тях не са толкова строги, както при потребителите.

Потребител е физическо лице, което действа за цели, които са извън търговията, стопанската дейност, занаята или професията на това лице. Поради това се счита, че потребителите са по-уязвими, тъй като често не са запознати с характеристиките на стоката, която купуват или специфичните разпоредби на договорите, които подписват. Правата на потребителите са описани в Закона за защита на потребителите. В случай на нарушаването им глобите могат да достигнат до 5000 лв. за всеки отделен случай (например при нерегламентирана промяна на сключен писмен договор с потребител), както и до 50 000 лв. за осъществяване на нелоялна търговска практика (повече информация вижте тук).

Какво трябва да имате предвид при изпращането на търговски съобщения по имейл?

Изпращането на търговски съобщения, свързани с маркетинг и реклама трябва да се осъществи след разрешение на потребителя. Това важи особено когато потребителят получава повиквания, съобщения или електронна поща с или без човешка намеса. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Ако съгласието бъде оттеглено, дружеството не трябва да изпраща търговски съобщения до потребителя, освен ако не получи отново неговото съгласие.

Възможно е при осъществяване на своята маркетингова дейност дружествата да обработват лични данни на потребители въз основа на свой легитимен интерес (повече информация вижте тук). За да се запазят правата на потребителите, е важно в търговското съобщение да има възможност потребителят да се откаже от получаването на такова съобщение. В този случай Вашето дружество не трябва да изпраща търговски съобщения до това лице, освен ако не получи отново неговото съгласие.

Ако дружеството Ви е получило имейл адрес или друг контакт на потребителя при осъществяването на търговска сделка за предоставяне на продукти или услуги, може да използва тези данни за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на негови собствени сходни продукти или услуги. Дружеството трябва да даде възможност на всеки потребител безвъзмездно и по лесен начин към момента на сключване на сделката, да откаже да получава такива съобщения, да откаже да получава подобни съобщения в бъдеще, когато това не е направено в момента на сключване на сделката.

Изпращането на съобщение за маркетингови и рекламни цели обаче е забранено при всички случаи, ако не може да се идентифицира лицето, което го изпраща или съобщението не включва валиден адрес, на който получателят може да изпрати заявка за отказ от получаване на съобщения.

Също така, изпращането е забранено, ако съобщението не отговаря на следните условия:

  • не може да бъде разпознато като търговско;
  • няма ясна идентификация на физическите или юридическите лица, от името, на които е изпратено;
  • не определя ясно и недвусмислено условията за ползване на промоционални предложения;
  • не осигурява лесен достъп до ясни и недвусмислени условия за участие в състезания и игри с обявени награди (ако съобщението съдържа такава информация).

Освен това, ако съобщението препраща към сайтове, които не отговарят на горните условия, изпращането му също противоречи на закона. Важно е сайтовете на дружествата (т.е. това може да бъде и Вашето дружество) също да отговарят на горните условия и дружеството, което е собственик на сайта, да може да бъде лесно идентифицирано.

Също така огромно значение имат и правилата, които се въведоха от 25 май 2018 с Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на тези данни. Те определят как да се защитават личните данни на клиенти – физически лица, както и физически лица, които работят за контрагенти – търговски дружества.

В близко бъдеще се очаква Европейският съюз да приеме нов Регламент, който да регулира и уточни начините на осъществяване на маркетинговите съобщения (тук можете да се запознаете с Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения) ePrivacy Regulation). Документът трябваше да влезе в сила заедно с Регламент 2016/679, но неговата подготовка се забави. След приемането му той ще даде повече светлина и ще регулира по-ясно изпращането на търговски съобщения и съобщения с цел маркетинг и реклама.

Как следва да се поддържат информационните масиви с данни за клиенти/потребители?

При поддържането на бази данни с клиенти е необходимо да се спазват всички изисквания, свързани с Регламент 2016/679 относно техническите и организационните мерки за защита, основанията за обработване и спазването на правата и свободите на физическите лица.

Повече информация
Повече информация

За повече информация, вижте интернет страницата на Комисия за защита на потребителите , както и следните нормативни актове:

  • Регламент 2016/679;
  • Закон за защита на личните данни;
  • Закон за електронните съобщения;
  • Закон за електронната търговия;
  • Закон за защита на потребителите;
  • Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки