Loading...

Подаване на необходима статистическа информация към НСИ

Актуално към 26.03.2021 г.

Каква информация и в какъв срок се подава към Национален статистически институт (НСИ)?

Всички юридически лица са длъжни да предоставят на НСИ годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи.

Срок

Срокът за подаване на индивидуалните финансови отчети е от 1 март до 30 юни на следващата година, а за консолидирани счетоводни отчети е от 1 март до 30 септември на следващата година.

В случай че предприятието се възползва от дадената възможност еднократно в срок до 30 септември да подаде коригираща данъчна декларация то в същия срок може еднократно да коригира и подадените данни в Годишния отчет за дейността.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

При неспазване на срока за подаване на информация към НСИ или при предоставени неверни данни се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 6000 лв.

В какъв формат се подава информация към НСИ?

Издадената от НСИ Заповед № ЗЦУ-1819 от 18.12.2020 определя следните три начина за подаване на годишните отчети:

  • по електронен път, чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационна система „Бизнес статистика“ – тази форма за подаване се ползва от всички търговци;
  • по електронен път, чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК) в Информационна система „Бизнес статистика“ – за подаване на отчетите само на ЕТ, които имат приходи до 200 000 лв. и нямат задължение да подават баланс;
  • на хартиен носител, като хартиените формуляри се подават единствено с годишната данъчна декларация в съответните териториални структури на НАП, по пощата или в пощенска станция – този метод на подаване важи само за ЕТ с приходи до 200 000 лв., които към датата на подаване на отчета са със заличена регистрация като ЕТ.

Предприятията, които не са осъществявали дейност нямат задължение да подават годишен отчет за дейността към НСИ. Те ако желаят могат да декларират това обстоятелство пред НСИ еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, чрез подаване на Декларация за предприятията без дейност в срок до 30 юни на следващата година. Подаването може да се осъществи по трите посочени по-горе начина, както и чрез изпращане на формуляра на e-mail адрес на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

НСИ и НАП имат изграден единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. информацията се подава само към едната институция, която служебно обменя данни с другата. Подаването към НСИ е единствено по електронен път.В НАП отчетите се приемат и в хартиен вариант – само при подаване от ЕТ, с приходи до 200 000 лв., които са със заличена регистрация към подаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността.

Повече информация
Повече информация

Подробни указания за попълването и подаването на Годишния отчет към НСИ можете да намерите в приложимата за Вашия тип предприятие секция на интернет страницата на НСИ.

Повече информация и отговори на често задаваните въпроси, свързани с подаването на необходимата статистика към НСИ, можете да откриете в секция „Често задавани въпроси“ страницата на Института.

Важно: Всички посочени срокове и начини на подаване на годишния отчет за дейността са валидни за отчитане на дейността на предприятията за 2020 година, съгласно издадената съвместна заповед на председателя на НСИ и изпълнителния директор на НАП. Считано от 01.01.2022 г. се очаква да започне работа Централизирана административна информационна система „Единна входна точка“, чрез която ще се подават едновременно годишните финансови отчети по Закона за счетоводството и годишния отчет за дейността по Закона за статистиката. Редът, начинът и сроковете за предоставяне на тази информация ще се определят със съвместна заповед на председателя на Националния статистически институт и изпълнителните директори на Националната агенция за приходите и на Агенцията по вписванията, която заповед се обнародва в “Държавен вестник”.