Loading...

Помощи за наемане на работещи в неравностойно положение под формата на субсидии за заплати

Актуално към 26.03.2021 г.

Допустимите разходи включват разходите за заплати за най-много 12 месеца от момента на наемането на работещ в неравностойно положение. Когато съответният работещ е в силно неравностойно положение (когато не е бил на редовно платена работа поне 24 месеца или съответно 12 месеца, ако е на възраст между 15 и 24 години или над 50 години; не е завършил горна степан на общообразователен курс или професионална квалификация или съответно са изминали 2 години от завършването му и все още не си е намерил редовна работа; живее само или издържа повече лица; работи в сектор, в който неравенството между половете е по-високо от 25 % от средното и принадлежи към слабопредставения пол; представлява етническо малцинство и се нуждае от повишаване на езиковата или професионалната си квалификация или трудовия си опит), допустимите разходи включват разходите за заплати за най-много 24 месеца, считано от момента на назначението.

Интензитетът на помощта е до 50 % от допустимите разходи. Ако периодът на заетост е по-кратък от 12 месеца или от 24 месеца за работещите в силно неравностойно положение, помощта се намалява пропорционално.