Loading...

Помощи за научноизследователска и развойна дейност и иновации

Актуално към 26.03.2021 г.

Малките и средните предприятия играят решаваща роля за създаването на нови работни места и внедряването на иновативни решения. Ограниченият достъп до кредити и гаранции, до информация и нови технологии затруднява тяхната дейност. Ето защо, в определени хипотези (описани в Регламент (ЕС) № 651/2014) държавната помощ има за цел да спомогне за преодоляване на трудностите и насърчаване развитието на МСП.

Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност

Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност

Насърчаването на научно-развойната и иновативната дейност е особено важно за укрепване на научната и технологичната основа на европейската индустрия и за повишаване на конкурентоспособността й в международен аспект.

Подпомаганият проект трябва да попада в една от категориите изследвания: фундаментално научно изследване, индустриално научно изследване, експериментално развитие, проучвания на осъществимостта.

Допустимите разходи са:

 • разходи за персонал; изследователи, технически персонал и друг помощен персонал, доколкото те са наети за проекта;
 • разходи за инструменти и оборудване, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта;
 • разходи за сгради и земя, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта. По отношение на сградите за допустими се считат само амортизационните разходи, съответстващи на продължителността на проекта, изчислени въз основа на общоприетите счетоводни принципи. По отношение на земята допустимите разходи включват разходите за търговски трансфер или действително направените капиталови разходи;
 • разходи по договори за възлагане на научни изследвания, знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица, както и разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за проекта;
 • допълнителни режийни разходи и други оперативни разходи, включително разходи за материали, консумативи и други подобни продукти, възникнали пряко в резултат от проекта.

В общия случай интензитетът на помощта е:

 • до 100 % от допустимите разходи за фундаментални научни изследвания;
 • до 50 % от допустимите разходи за индустриални научни изследвания;
 • до 25 % от допустимите разходи за експериментално развитие;
 • до 50 % от допустимите разходи за проучвания на осъществимостта.

В секторите на рибарството и аквакултурите интензитетът на помощта е до 100 % от допустимите разходи, като помощите се предоставят пряко на организацията за научноизследователска дейност и разпространение на знания и не включват прякото предоставяне на помощи, които не са свързани с научни изследвания, в полза на предприятие, което произвежда, преработва или търгува с продукти от риболов или аквакултури.

Инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури Инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури

За провеждането на революционни научни изследвания и иновации все по-често са необходими висококачествени научноизследователски инфраструктури, тъй като те привличат световни таланти и са от жизненоважно значение за подпомагане на новите информационни и комуникационни технологии и главните базови технологии. Допустимите разходи включват инвестиционните разходи в материални и нематериални активи.

Интензитетът на помощта е до 50 % от допустимите разходи.

Помощи за иновационни клъстери Помощи за иновационни клъстери

Инвестиционни помощи могат да бъдат предоставени за изграждането или модернизирането на иновационни клъстери (структури или организирани групи от независими страни /например иновационни стартиращи предприятия, малки, средни и големи предприятия, както и организации за научни изследвания и разпространение на знания, организации с нестопанска цел и други сходни икономически субекти/, създадени с цел да стимулират иновационната дейност чрез популяризиране, съвместно използване на съоръжения и обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на мрежи, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера). Допустимите разходи включват инвестиционните разходи в материални и нематериални активи.

Помощи за иновации в полза на МСП

Помощи за иновации в полза на МСП

Допустимите разходи включват:

 • разходи за получаване, валидиране и защита на патенти и други нематериални активи;
 • разходи за командироване на висококвалифициран персонал от организация за научноизследователска дейност и разпространяване на знания или голямо предприятие, като този персонал извършва научноизследователска и развойна дейност и иновации на новосъздадена длъжност в организацията на бенефициента и не замества друг персонал;
 • разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Интензитетът на помощта е до 50 % от допустимите разходи.

Помощи за обучение Помощи за обучение

Допустимите разходи включват:

 • разходи за обучаващ персонал, за часовете, през които обучаващият персонал участва в обучението;
 • оперативни разходи на обучаващите и обучаваните, които са пряко свързани с проекта за обучение, като пътни разноски, материали и консумативи, пряко свързани с проекта, амортизация на инструменти и оборудване, доколкото те се използват изключително за проекта за обучение. Разходите за настаняване не са допустими разходи с изключение на минималните необходими разходи за настаняването на обучаващите се, които са работещи с увреждания;
 • разходи за консултантски услуги, свързани с проекта за обучение;
 • личните разходи за обучаващите се и общи косвени разходи (административни разходи, наеми, режийни разходи) за часовете, в които обучаващите се участват в обучението.

Помощи не се предоставят в случаите, в които обучението се провежда от предприятия с цел да спазят задължителните национални стандарти за обучение.

Интензитетът на помощта е до 50 % от допустимите разходи (при определени условия интензитетът на помощта може да бъде увеличен до 70 % и 100 % от допустимите разходи).