Loading...

Процедура за сключване на трудови договори

Актуално към 26.03.2021 г.

Предложение за сключване на ТД

Предложение за сключване на ТД

Предложението за сключване на ТД може да бъде направено както от служителя, така и от работодателя. Най-популярната практика е предложението да се направи в писмена форма от служителя под формата на молба за започване на работа. Молбата следва да бъде придружена от следните документи:

 • документ за самоличност (връща се на служителя веднага, не се пази копие, съгласно разпоредбите за защита на личните данни);
 • документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, когато се изискват за съответната длъжност (ако документът е за придобито висше образование в чужбина, следва да се представи и документ, удостоверяващ признаването му в Република България. Когато работодателят е административен орган, той е длъжен да изиска удостоверяване на признаването му по служебен ред);
 • документ за стаж по специалността, когато длъжността го изисква;
 • документ за медицински преглед, удостоверяващ здравословното състояние на служителя, ако той/тя започва работа за първи път, или ако е преместен/а на друга длъжност поради здравословни проблеми за период от повече от 3 месеца;
 • свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването;
 • разрешение, издадено от Инспекцията по труда, ако служителят е на възраст под 16 години или е на възраст между 16 и 18 години.

Работодателят може да изисква представянето и на други документи извън посочените по-горе ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт.

Преговори за сключване на ТД

Преговори за сключване на ТД

След като предложението е направеното започват преговорите за сключване на ТД, ако страната, към която е отправено предложението, проявява интерес. Преговорите се водят в свободна форма без специални изисквания и процедура.

Момент на сключване на ТД

Сключване на ТД

 • ТД се сключва между служителя и работодателя преди постъпването на работа на служителя;
 • ТД се сключва в писмена форма;
 • ТД следва да бъде подписан и от двете страни, съставен в 2 екземпляра, по един за всяка от страните;
 • ТД следва да е канцеларски оформен – подпечатан, номериран, изведен и т.н.
Начало на изпълнението на ТД

Начало на изпълнението на ТД

Началото на изпълнението на ТД е моментът на постъпването на работа на служителя. От този момент той/тя започва да изпълнява задълженията си и да ползва в пълен обем правата си по трудовото правоотношение.

Преди началото на изпълнение на ТД, работодателят е длъжен:

 • да изпрати писмено уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ до съответната териториална дирекция на НАП, според седалището на работодателя. Уведомлението се подава в 3-дневен срок от сключването на ТД по електронен път или на хартия; ако работодателят не изпълни своевременно това задължение, може да му бъде наложена финансова санкция в размер от 1,500 до 15,000 лв.;
 • да предостави екземпляр от сключения ТД на служителя;
 • да предостави екземпляр от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ заверено от НАП на служителя;
 • да предостави екземпляр от длъжностната характеристика на служителя срещу подпис и да отбележи дата на връчване;
Повече информация
Повече информация

Повече информация за процедурата по сключване на трудов договор и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на: