Loading...

Бърз път към иновации 2020

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява програмата?

Бърз път към иновациите е програма за стимулиране на иновациите от най-високо ниво, която насърчава пряко свързани с пазара иновационни дейности. Тя може да помогне на партньори да създават и тестват иновативни продукти, услуги или бизнес процеси, които имат потенциала да революционизират съществуващите или да създадат изцяло нови пазари. Програмата Бърз път към иновациите е част от Европейския съвет по иновации, стартиран през октомври 2017 г. като част от програмата Хоризонт 2020. Към настоящия момент програмният период 2014-2020 г. на програмата „Хоризонт 2020“ е изтекъл и е в ход подготовката на бъдеща рамкова програма „Хоризонт Европа“, която е продължение на програмата „Хоризонт 2020“. Повече информация за програмата „Хоризонт Европа“ можете да намерите тук.

Каква е основната цел на програмата?

Основните цели на програмата Бърз път към иновациите са:

  • намаляване на необходимото време за достигане на дадена идея до пазара;
  • стимулиране на участието на кандидати, които за първи път кандидатстват за финансиране от ЕС за научни изследвания и иновации;
  • увеличаване на инвестициите на частния сектор в научните изследвания и иновациите.

Какъв е размерът на бюджета на програмата?

За всеки одобрен проект е предвиден бюджет до 3 млн. евро.

Кой може да кандидатства по програмата?

Предложенията за финансиране следва да бъдат подавани от консорциуми, включващи между три и пет дружества, установени в най-малко три различни държави-членки на ЕС или държави в рамките на обхвата на програма Хоризонт 2020. Участието на дружества с опит в дадена индустрия е задължително, за да се гарантира бързото навлизане на пазара (т.е. в рамките на тригодишен период след началото на проекта). Условия при кандидатстване:

  • разпределяне на най-малко 60% от бюджета на дружества с опит в дадена индустрия в консорциума;
  • наличие на минимум две дружества с опит в дадена индустрия в консорциум от три или четири партньори;
  • наличие на минимум три дружества с опит в дадена индустрия в консорциум от пет партньори.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?

Поканата за кандидатстване е постоянно отворена до 27.10.2020 г., като има четири отделни крайни срока в рамките на една година (cut-off dates) за подаване на проектно предложение.

Повече информация
Повече информация Потенциалните кандидати могат да търсят партньори и да попълнят своите заявления за финансиране на страницата на:

Европейска Комисия: “Бърз път към иновации 2020„

Повече информация
Повече информация Повече информация за програма “Бърз път към иновации 2020” можете да откриете на страницата на:

Европейска Комисия: “Бърз път към иновации 2020„