Loading...

Процедура за регистрация на полезен модел в България

Актуално към 26.03.2021 г.

Защита на индустриалната собственост под формата на полезен модел може да получите чрез регистрация в Патентното ведомство, като следвате процедурата за регистрация на полезен модел с или без помощта на представител по индустриална собственост. Пълната процедура за регистрация на полезен модел в България е регламентирана в Закона за патентите и регистрацията на полезни модели. Основните стъпки, които са необходими за регистрация на полезен модел у нас са следните:

Цифра едно

Подготовка на заявка за полезен модел

Заявката за регистрация на полезен модел се подава в Патентното ведомство и съдържа:

 • Заявление за регистрация. Можете да намерите образеца за заявление за регистрация на полезен модел тук.
 • Описание на полезния модел;
 • Чертежи, когато са необходими;
 • Претенции;
 • Реферат;
 • Документ за платена такса за заявяване и проверка.
 • Към заявката се прилагат и следните документи:Пълномощно от заявителя, когато заявката се подава чрез представител по индустриална собственост или чрез адвокат;
 • Декларация за приоритет и приоритетно свидетелство, когато се претендира за приоритет и документ за платена такса за приоритет;
 • Декларация за действителния изобретател и за установяване правото на заявяване,когато заявителят не е изобретател;
 • Декларация за микро- и малко предприятие по Закона за малките и средни предприятия,когато заявителят е такова предприятие – с нея ползвате 50% отстъпка при заплащане на някои от таксите (тук можете да намерите образец на декларацията и указания как да я попълните).
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Документите на заявката (освен приоритетното свидетелство) се представят на български език, като описанието, чертежите, претенциите и рефератът се представят в два екземпляра. Ако подадете описанието, претенциите, чертежите и реферата на друг език, датата на подаване ще се запази, стига да подадете документите на български език до три месеца от тази дата. Този срок не може да се продължава. Всички необходими документи за подаване на заявка за полезен модел можете да намерите тук. Повече информация за заявката за полезен модел можете да намерите в документа Указания за попълване на заявка за регистрация на полезни модели и за оформяне на описанието. Образци на документите, които се подават в процедурата по регистрация на полезен модел може да откриете тук.

Такса

Документ за платена такса за заявяване и проверка – повече информация за таксите за регистрация на полезен модел можете да намерите тук.

Цифра две

Подаване на заявката

Подобно на заявката за патент, заявката за регистрация на полезен модел може да бъде подадена директно в Патентното ведомство на специално обособена за това регистратура, чрез лицензиран пощенски оператор, чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле, по електронен път на електронния адрес за кореспонденция на Патентното ведомство, както и чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство. Когато заявката се подава по електронен път се прилагат сканираните изображения на посочените документи. Когато заявката е подадена чрез електронна поща или чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие, оригиналът на заявката се предоставя на Патентното ведомство в едномесечен срок. В този случай за дата на заявяване се счита датата на получаване на заявката на електронната поща. За подаване чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство се изисква подписване на заявката с квалифициран електронен подпис.

За дата на подаване на заявката се счита датата на получаване в Патентното ведомство на:

Подобно на заявката за патент, заявката за регистрация на полезен модел може да бъде подадена директно в Патентното ведомство на специално обособена за това регистратура, чрез лицензиран пощенски оператор, чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле, по електронен път на електронния адрес за кореспонденция на Патентното ведомство, както и чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство.. Когато заявката се подава по електронен път се прилагат сканираните изображения на посочените документи. Когато заявката е подадена чрез електронна поща или чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие, оригиналът на заявката се предоставя на Патентното ведомство в едномесечен срок. В този случай за дата на заявяване се счита датата на получаване на заявката на електронната поща. За подаване чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство се изисква подписване на заявката с квалифициран електронен подпис.

За дата на подаване на заявката се счита датата на получаване в Патентното ведомство на:

 • заявление за регистрация с име и адрес на заявителя и наименованието на полезния модел, за който се иска регистрация;
 • описание на полезния модел;
 • чертежи, когато са необходими;
 • една или повече претенции.
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Няма да получите дата за подаване на заявката, ако липсва наименование на полезния модел, данни на заявителя или някои от изброените документи

Цифра три

Проверка на формалните изисквания и на основанията за защита

След като се установи дата на подаване на заявката за регистрация на полезен модел, експертите от Патентното ведомство в едномесечен срок проверяват дали в нея се съдържа класифицирана информация.

Това е информация, която представлява държавна или служебна тайна. Ако се установи наличие на такава информация, заявката се изпраща към компетентните органи, които в срок от 3 месеца определят нивото й на класификация.

След проверката за наличие на класифицирана информация, експерт от експертния отдел на Патентното ведомство проверява дали:

 • заявката отговаря на всички изисквания, описани в Стъпка 1 „Подготовка на заявка за полезен модел“ (когато се констатират нередовности, заявителят се уведомява и му се предоставя едномесечен срок за отстраняването им);
 • искането за полезен модел не попада в групата на изобретенията, които не могат да бъдат регистрирани като полезни модели. Информация относно какво не може да бъде регистрирано като полезен модел можете да намерите тук;
 • полезният модел е промишлено приложим, т.е. може да бъде произвеждан или многократно използван, в който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство.

Ако бъдат установени неточности в документите и несъответствия с изискванията за регистрация на полезен модел, Патентното ведомство предоставя тримесечен срок за отстраняване на пропуските или отговор на коментарите (становище). Ако не направите промените в срок, становището Ви е неоснователно или не дадете никакъв отговор, искането за регистрация се преустановява. Ако не сте заплатили таксите за заявяване и проверка ще бъде уведомени, че в рамките на 1 месец може да го направите или ще се счита, че оттегляте заявката за полезен модел.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Кореспонденцията във връзка с производствата пред Патентното ведомство се води на адрес в Република България, на електронен адрес или чрез портала за електронни услуги на Патентното ведомство, ако това е възможно. При промяна на посочения адрес страната по производството уведомява Патентното ведомство в 7-дневен срок от настъпването на промяната.

Цифра четири

Регистрация на полезен модел

Всяка заявка за полезен модел, която отговаря на формалните изисквания и на основанията за защита и или при която посочените несъответствия са отстранени в срок, подлежи на регистрация.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

В сравнение с процедурата за регистрация на патент , при регистрацията на полезен модел автоматично се приема, че критериите за патентоспособност на изобретението „новост“ и „изобретателска стъпка“ са налице. Това не налага извършването на проучване и експертиза на патентоспособността и значително облекчава процедурата по регистрация на полезен модел. Въпреки това след регистрацията на полезния модел всеки може да поиска да разбере дали той покрива критериите „новост“ и „изобретателска стъпка“. Регистрацията се заличава, ако се окаже, че полезният модел не отговаря на двата критерия.

Такса

За да завърши регистрацията, заявителят трябва да плати в едномесечен срок от писмената покана на Патентното ведомство такса за регистрация, такса за издаване на свидетелство за регистрация, такса за публикация в Държавния регистър на полезните модели на описанието, чертежите, претенциите и реферата, такса за публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство на съобщение за регистрацията заедно с независимите претенции по регистриран полезен модел. Вижте в какъв размер са дължимите такси тук.

Ако таксите не бъдат заплатени в 1-месечния срок, те може да бъдат заплатени в допълнителен едномесечен срок, като се дължат в двоен размер. Ако не бъдат заплатени и в този допълнителен срок, заявката се счита за оттеглена. Ако заплатите таксите в срока, следва нов 14-дневен срок, в който се взима решение за регистрация на полезния модел и се извършва вписване в Държавния регистър на полезните модели. Един месец след вписването в Държавния регистър на полезните модели се прави публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Един месец след това се издава свидетелство за регистрация.

Важно е да знаете
Повече информация

Повече и пълна информация за процедурата за регистрация на полезен модел и свързаната с него нормативна уредба можете да откриете на страницата на: