Loading...

Наредби

Общо намерени: 33

Заявление за регистрация за преработване, производство и употреба съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Приложение № 1 към Наредба № 16-437

Прочети повече

Наредба № 16-437 за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори

обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., изм. и доп., бр. 18 от 22.02.2013 г., в сила от 22.02.2013 г., бр. 39 от 29.05.2015 г., в сила от 29.05.2015 г

Прочети повече

Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки

Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки

Прочети повече

Наредба № 1 от 30.10.2003 г. за реда за създаване и начините за нанасяне на номер за идентифициране на пътните превозни средства, произвеждани в Република България Издадена от министъра на икономиката

Издаване на световен код за идентифициране на производител на пътно превозно средство

Прочети повече

Наредба за забрана на пускането и предлагането на пазара на стоки, които съдържат диметилфумарат

Наредбата има за цел предотвратяване на рисковете за здравето и безопасността на потребителите, произтичащи от употребата на стоки, съдържащи диметилфумарат. Приета с ПМС № 110 от 12.05.2009 г., обн., ДВ, бр. 37 от 19.05.2009 г., в сила от 19.05.2009 г., попр., бр. 41 от 2.06.2009 г.

Прочети повече

Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки

Приета с ПМС № 130 от 2.06.2006 г., обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2006 г., в сила от 10.06.2006 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.

Прочети повече

Наредба за стоките, имитиращи храни

Приета с ПМС № 6 от 13.01.2006 г., обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2006 г., в сила от 10.06.2006 г., попр., бр. 11 от 3.02.2006 г.

Прочети повече

Наредба РД-16-130 от 24.02.2006 г. за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 20 от 7.03.2006 г., в сила от 1.09.2006 г., изм. и доп., бр. 80 от 3.10.2006 г.

Прочети повече

Наредба за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките

Приета с ПМС № 112 от 15.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 18.09.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.

Прочети повече

Наредба за изискванията за безопасност на магнитните детски играчки

Приета с ПМС № 274 от 11.11.2008 г., обн., ДВ, бр. 99 от 18.11.2008 г., в сила от 18.11.2008 г.

Прочети повече
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4