Loading...

Наредби

Общо намерени: 30

Наредба № 1 от 30.10.2003 г. за реда за създаване и начините за нанасяне на номер за идентифициране на пътните превозни средства, произвеждани в Република България Издадена от министъра на икономиката

Издаване на световен код за идентифициране на производител на пътно превозно средство

Прочети повече

Наредба за забрана на пускането и предлагането на пазара на стоки, които съдържат диметилфумарат

Наредбата има за цел предотвратяване на рисковете за здравето и безопасността на потребителите, произтичащи от употребата на стоки, съдържащи диметилфумарат. Приета с ПМС № 110 от 12.05.2009 г., обн., ДВ, бр. 37 от 19.05.2009 г., в сила от 19.05.2009 г., попр., бр. 41 от 2.06.2009 г.

Прочети повече

Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки

Приета с ПМС № 130 от 2.06.2006 г., обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2006 г., в сила от 10.06.2006 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.

Прочети повече

Наредба за стоките, имитиращи храни

Приета с ПМС № 6 от 13.01.2006 г., обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2006 г., в сила от 10.06.2006 г., попр., бр. 11 от 3.02.2006 г.

Прочети повече

Наредба РД-16-130 от 24.02.2006 г. за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 20 от 7.03.2006 г., в сила от 1.09.2006 г., изм. и доп., бр. 80 от 3.10.2006 г.

Прочети повече

Наредба за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките

Приета с ПМС № 112 от 15.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 18.09.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.

Прочети повече

Наредба за изискванията за безопасност на магнитните детски играчки

Приета с ПМС № 274 от 11.11.2008 г., обн., ДВ, бр. 99 от 18.11.2008 г., в сила от 18.11.2008 г.

Прочети повече

Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла

Приета с ПМС 115 от 17.05.2006 г.,обн., ДВ, бр.44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.

Прочети повече

Наредба № 261 от 13.07.2006 г. за общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет

С тази наредба се определят общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет, независимо дали полетът е по редовна или по нередовна въздушна линия. Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 62 от […]

Прочети повече

Наредба № 1 от 24.10.2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите/2018/

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 89 от 3.11.2006 г., в сила от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз

Прочети повече
1 2 3
1 2 3
1 2 3