Loading...

Наредби

Общо намерени: 30

Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Наредбата се прилага по отношение на дейността по предоставянето на електронни административни услуги и на информационните системи на административните органи

Прочети повече

Наредба за административното обслужване

Изм. и доп. ДВ. бр. 90 от 29 Октомври 2021 г.

Прочети повече

Наредба за административния регистър

С наредбата се определят обстоятелствата, които се вписват в Административния регистър, условията и редът за воденето, поддържането и ползването му.

Прочети повече

Наредба за условията и реда за допускане на български физически и юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)

Наредба за условията и реда за допускане на български физически и юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)

Прочети повече

Наредба № РД-04-01 от 27.10.2017 г. за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения обн., ДВ, бр. 89 от 7.11.2017 г., в сила от 7.11.2017 г., изм., бр. 75 от 25.08.2020 г., в сила от 25.08.2020 г.

С наредбата се определят условията и редът за регистриране на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки

Прочети повече

Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Изм. и доп., бр. 31 от 01.04.2020 г., в сила от 01.04.2020 г.

Прочети повече

Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие

Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие

Прочети повече

Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества

Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 45 от 13.05.2008 г., изм., бр. 92 от 17.11.2017 г.

Прочети повече

Наредба № РД-04-3 от 2 март 2018 г. за условията и реда за извършване на внос и износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества,

Наредба № РД-04-3 от 2 март 2018 г. за условията и реда за извършване на внос и износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, […]

Прочети повече

Наредба за условията и реда за работа на координаторите на Информационната система на вътрешния пазар и за поддържане на Списъка на компетентните органи в Република България, които подлежат на регистрация в системата в сферата на услугите

С наредбата се определят условията и редът за работа на координаторите на Информационната система на вътрешния пазар и за поддържане на Списъка на компетентните органи в Република България, които подлежат на регистрация в системата в сферата на услугите

Прочети повече
1 2 3
1 2 3
1 2 3