Loading...

Регистър на декларации по ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

Гл. юрисконсулт
по чл.35, ал.1, т.1
94-А-1/03.01.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-А-19/18.01.2023

Гл. експерт
по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-8/12.01.2023
Няма

Началник на отдел
по чл.35, ал.1, т.1
94-И-6/16.01.2023

Ст. експерт
по чл.35, ал.1, т.1
94-П-1/03.01.2023
по чл.35, ал.1, т.2
94-П-5/17.01.2023

Инспектор в инспекторат по чл. 46 от ЗА
по чл.35, ал.1, т.4
94-Р-3/03.01.2023

Директор
по чл.35, ал.1, т.1
94-С-7/13.01.2023