Loading...

Формите на закрила на НИРД в бизнеса

Актуално към 26.03.2021 г.

Обща информация

Всички права, произтичащи от интелектуална дейност на човека в индустриалната, научната, литературната или художествената област, са обект на закрила от законодателството в областта на интелектуална собственост (ИС). ИС се дели на:

Авторско право

Авторско право и сродни права

Индустриална собственост

Индустриална собственост

Търговски тайни

Търговски тайни

Форми на закрила на НИРД в бизнеса

Различните форми на НИРД подлежат на различни начини на закрила. Важно е да имате разбиране какво представляват тези форми, за да можете максимално да се възползвате от най-подходящата форма на закрила за Вас:

Форма на ИС Подходяща е за Пример
1. Търговски тайни Конфиденциална бизнес информация

ноу-хау, списъци с доставчици или клиенти, методи на производство и т.н.

2. Авторско право и сродни права Произведения на литературата, изкуството и науката.

Сродни права – права на артисти-изпълнители, продуценти, на радио-телевизионни организации

Картини, скулптури, реализирани архитектурни проекти

Филми

Фотографии

Компютърни програми

Електронни бази данни

3. Индустриална собственост
Изобретения Електрическата крушка
Изобретения

Преносимо устройство за получаване на кафе

Външен вид на продукти и изделия

Линии, форми, цветове и материали, от които е направен продукт/изделие

Отличителни знаци Логото на компанията

Продукти, които имат специален географски произход

Името на минерална вода
Важно е да знаете
Важно е да знаете Значението на защитата на интелектуалната собственост за първи път е признато в Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост (1883) и Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения (1886). Днес двата договора се управляват от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС)
Авторско право Авторско право

Системата от норми за авторските права защитават авторите на литературни, музикални, научни или други произведения на интелектуалния труд, като им дават изключителни, но ограничени права, с които те решават кой и по какъв начин може да използва, възпроизвежда и разпространява техните произведения.

Кои са обектите на авторското право?

Обект на авторското право (чл. 3, ал. 1, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права) са:

 • литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
 • музикални произведения;
 • сценични произведения – драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
 • филми и други аудио-визуални произведения;
 • произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
 • реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
 • фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
 • одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
 • графично оформление на печатно издание;
 • кадастрални карти и държавни топографски карти;
 • преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
 • аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
 • периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали;
 • част от произведение, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

Какви са правата, които получават авторите?

Изразът „авторско право“ се отнася до действията по използване, вкл. възпроизвеждане на произведения на изкуството и други обекти на закрила, които могат да се извършват от автора им или с негово съгласие – от трети лица, на които авторът е предоставил това право чрез договор за лиценз. Авторското право защитава икономическите и моралните права на авторите. Икономическите права дават възможност на авторите да извличат финансова полза, като предоставят своите произведения за ползване от трети лица. Моралните права помагат на авторите да запазят и защитят връзката с творбите си. Видовете права на авторите още се делят на неимуществени (чл. 15 от Закона за авторското право и сродните му права) и имуществени права (чл. 18 от Закона за авторското право и сродните му права).

Повече информация
Повече информация

Повече информация за авторското право и свързаната с него нормативна уредба можете да откриете на страницата на:

Индустриална собственост Индустриална собственост

Да притежавате индустриална собственост, означава да притежавате правата върху нематериалните блага, които сте създали или сте получили, да извличате печалба от тях и да контролирате начина на използването им. Най-популярните форми на индустриална собственост са:

Важно е да знаете
Важно е да знаете Според Парижката конвенция индустриалната собственост трябва да се разбира в най-широкия смисъл на думата и да се прилага не само към промишлеността и търговията, но и към продукти на селскостопанската и добиваната промишленост, както и за всички фабрични или естествени продукти като например: вина, зърно, тютюневи листа, плодове, говеда, минерали, минерални води, бира, цветя, брашно

Каква е разликата между „индустриална собственост“ и „авторско право“?

Разликата между индустриална собственост и авторско право ясно може да се илюстрира чрез сравнение между понятията за изобретение и литературно/художествено произведение:

 • Изобретенията са нови технически решения на съществуващ проблем. Тези нови решения биват защитени от закона като такива. Не е задължително изобретението да съществува физически, за да бъде защитено с патент. Защитата, която получават изобретателите, е защита срещу всяко използване на изобретението без тяхното разрешение. Ако друг изобретател създава нещо, което вече е изобретено, без да го копира или да е наясно с него, трябва да получи разрешение, за да може по-късно да използва изобретението.
 • Авторското право, за разлика от индустриалната собственост, защитава само физическия израз на литературно или художествено произведение (съществуваща книга, филм, картина и т.н.), а не идеята за него. Идеята за произведението може да не е нова и оригинална, но изразните средства, с които авторът го е създал, трябва да са оригинални. Изразните средства на произведението (думи, музикална композиция, цветове и форми) са обект на защита на авторското право. Носителят на авторските права е защитен от онези, които искат по някакъв начин да копират или използват оригиналната творба или части от нея.
Важно е да знаете
Важно е да знаете Различните форми на НИРД подлежат на различен начин на правна закрила. За повече информация вижте Отговорни институции за кандидатстване за защита и подаване на жалба при нарушение на правата на интелектуална собственост.
Търговски тайни Търговски тайни

Какво представлява търговската тайна?

Търговска тайна може да бъде всякаква търговска информация, ноу-хау и технологична информация, която осигурява конкурентно предимство на компанията. Ето защо много и различни видове информация могат да бъдат защитени като търговска тайна (напр. списъци на клиенти, бизнес планове, рецепти и производствени процеси).

Законът за защита на търговската тайна осигурява защита срещу всяко неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна.

За да бъде класифицира като търговска тайна, информацията трябва да отговаря на следните условия (чл. 3 от Закона за защита на търговската тайна):

 • да представлява тайна, т.е. да не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които обичайно използват такъв вид информация;
 • да има търговска стойност;
 • по отношение на нея са предприети мерки за запазването ѝ в тайна.
Важно е да знаете
Важно е да знаете Договорът за поверителност е споразумение, което има правно обвързващ характер, при което едната страна (компанията) се съгласява да предостави на втората страна (служител, партньор, доставчик и др.) поверителна информация. С подписването на договора втората страна се задължава да не разкрива информацията при условията, определени в договора.

Какви права получават собствениците на търговска тайна?

Правото на защита на търговската тайна възниква, след като е нарушено в резултат на неправомерно придобиване, използване или разкриване (чл. 8, ал. 1 от Закона). Придобиването на търговска тайна без съгласието на нейния притежател се смята за неправомерно, когато е извършено чрез:

 1. нерегламентиран достъп, присвояване или копиране на документи, вещи, материали, вещества или електронни документи, върху които се упражнява правомерен контрол от притежателя на търговската тайна и съдържат търговска тайна или информация, от която тайната може да бъде извлечена;
 2. друго поведение, което противоречи на добросъвестната търговска практика по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

Използването или разкриването на търговска тайна без съгласието на нейния притежател се смята за неправомерно, когато е извършено от лице, което е:

 1. придобило неправомерно търговската тайна, или
 2. нарушило споразумение за запазване на поверителност или друго задължение да не разкрива търговската тайна, или
 3. нарушило задължение за ограничаване използването на търговската тайна.

Придобиването, използването или разкриването на търговска тайна се смята за неправомерно и когато към момента на придобиването, използването или разкриването ѝ лицето е знаело или е следвало да знае, че търговската тайна е била получена пряко или косвено от друго лице, което я е използвало или разкрило неправомерно. Производството, предлагането или пускането на пазара на стоки, както и вносът, износът или съхранението им с такива цели се смята за неправомерно използване на търговската тайна, когато извършителят е знаел или е следвало да знае, че търговската тайна е използвана неправомерно.

Придобиването, използването или разкриването на търговска тайна не се смята за неправомерно в следните случаи:

 1. при упражняване на правото на свободно изразяване на мнение и правото на достъп до информация по смисъла на Хартата на основните права на Европейския съюз, включително зачитането на свободата и плурализма на медиите;
 2. за разкриване на престъпления, нарушения или други противоправни деяния, когато това се извършва с цел защита на обществения интерес;
 3. когато работници или служители разкриват търговска тайна на техни представители в рамките на законовото упражняване на функциите на представителството в съответствие с правото на Европейския съюз или българското законодателство, ако разкриването е било необходимо за упражняването на тези функции;
 4. за защита на интерес, признат от правото на Европейския съюз или от българското законодателство.

В случай на неправомерно придобиване, използване или разкриване притежателят на търговска тайна има право да предяви иск пред съда по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Узнаването, използването или разгласяването на производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика се счита за форма на нелоялна конкуренция и се наказва при условията и по реда на Закона за защита на конкуренцията(чл. 37 от Закона за защита на конкуренцията).

Повече информация
Повече информация

Повече информация можете да откриете на страницата на: