Loading...

Процедури

Общо намерени: 126

Абонаментно техническо обслужване на извънгаранционната компютърна, периферна и копирна техника, собственост на Министерството на икономиката и енергетиката

Прочети повече

Консултантска подкрепа и експертиза, свързана с текущи оценки по договори за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по проект BG 161PO003-5.0.01-0003 “Ефективно управле

Прочети повече

Разработване и внедряване на Интранет и Екстранет среда с изграждане на единна платформа с централизирана база данни и склад за документи за нуждите на ГД “Европейски фондове за конкурентоспособност”

Прочети повече

Извършване на три проучвания на територията на Южна България (включва области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) по следните теми: …

Прочети повече

Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката и енергетиката и осигуряване на пропускателен режим в сградите

Прочети повече

“Преиздаване на тематични рекламно-информационни материали”

Прочети повече

Разработване на наръчник, информационни материали, информационни срещи и организиране на журналистически турове по проект № 11 “Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България”

Прочети повече

Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013

Прочети повече

“Извършване на предварителна оценка, екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2014-2020 г.”

Прочети повече

Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития, касаещи изпълнението на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОПК) 2007-2013 и подготовката на бъдещата оперативна програма за периода 2014-2020 г.

Прочети повече
1 2 7 8 9 10 11 12 13
1 8 9 10 11 12 13
1 11 12 13