Loading...

Процедури

Общо намерени: 126

„Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“

Прочети повече

„Организиране и провеждане на информационни събития, свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК)“

Прочети повече

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на

Прочети повече

„Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.

Прочети повече

„Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 (УО на ОПИК) по обособени позиции:

Прочети повече

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води”Д за нуждите на МИ в три обособени позиции

Прочети повече

Доставка и инсталация на подсистема за съхранение на данни и сървърна техника

Прочети повече

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти, предоставени за управление на Министерството на икономиката , находящи се в гр. София, присъединени към топлопреносната мрежа

Прочети повече

„Консултантска подкрепа и експертиза, свързана с текущи оценки по договори за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.“

Прочети повече

„Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.“

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
1 6 7 8 13