Loading...

Услуги, предоставяни от министерството

Общо намерени: 65

2319 Издаване на разрешения за транзит на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията

Прочети повече

2320 Издаване на удостоверения за регистрация на дейности с прекурсори от втора категория, както и за износ на прекурсори от трета категория.

Прочети повече

2347 Издаване на еднократни разрешителни за внос на прекурсори от първа категория на приложение I на Регламент ЕО 273/2004 и на еднократни разрешителни за износ на прекурсори

Прочети повече

2376 Издаване на разрешение за квота за внос на необработен дървен иглолистен материал с произход Руската федерация

Прочети повече

2803 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки

Прочети повече

3004 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие и извършване на вписване в регистър

Прочети повече

3026 Регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Прочети повече

3045 Издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия

Прочети повече

3161 Издаване на разрешения за оказване на техническа помощ свързана със стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Прочети повече

3162 Издаване на разрешения за транзит на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 5 6 7